ï»?HTML>讦ء¡¸æ˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™?019年公开招聘教师报名亦·ºæ•°è¾¾ä¸åˆ°æ¯”例须取消岗位的公å‘?许昌聨|Œä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™?/TITLE> <meta name="keywords" content="大发快3大小稳赚" /> <meta name="description" content="大发快3大小稳赚," /> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232300201465c --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/news/content_news.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1033,'/news/content_news.jsp',4119,1088093942)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="m6lu0n" > <div style='display:none'><q id='W6enpZ'><h1><a href="http://ppzol.com/" title="大发快3大小稳赚">大发快3大小稳赚</a></h1></q><tt id='W6enpZ'><dd id='W6enpZ'><noscript id='W6enpZ'><dl id='W6enpZ'><i id='W6enpZ'></i><dd id='W6enpZ'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='W6enpZ'></tr><td id='W6enpZ'></td><q id='W6enpZ'></q><dd id='W6enpZ'></dd><div id='W6enpZ'><button id='W6enpZ'><tfoot id='W6enpZ'><i id='W6enpZ'><dl id='W6enpZ'><i id='W6enpZ'><strike id='W6enpZ'><dt id='W6enpZ'></dt></strike></i></dl></i><pre id='W6enpZ'></pre></tfoot><u id='W6enpZ'></u><small id='W6enpZ'></small></button><tr id='W6enpZ'></tr></div><strike id='W6enpZ'></strike><label id='W6enpZ'></label><button id='W6enpZ'></button><optgroup id='W6enpZ'></optgroup><dd id='W6enpZ'></dd><sup id='W6enpZ'><del id='W6enpZ'><strike id='W6enpZ'><dd id='W6enpZ'></dd></strike></del></sup><fieldset id='W6enpZ'><p id='W6enpZ'></p></fieldset><big id='W6enpZ'><big id='W6enpZ'><address id='W6enpZ'><dl id='W6enpZ'></dl></address><dd id='W6enpZ'></dd><table id='W6enpZ'><abbr id='W6enpZ'><strong id='W6enpZ'><blockquote id='W6enpZ'></blockquote></strong></abbr><td id='W6enpZ'><pre id='W6enpZ'></pre></td></table></big></big><q id='W6enpZ'><abbr id='W6enpZ'><thead id='W6enpZ'></thead></abbr></q><li id='W6enpZ'><q id='W6enpZ'><acronym id='W6enpZ'><dd id='W6enpZ'><td id='W6enpZ'><noframes id='W6enpZ'><tr id='W6enpZ'><strong id='W6enpZ'></strong><small id='W6enpZ'></small><button id='W6enpZ'></button><li id='W6enpZ'><noscript id='W6enpZ'><big id='W6enpZ'></big><dt id='W6enpZ'></dt></noscript></li></tr><ol id='W6enpZ'><option id='W6enpZ'><table id='W6enpZ'><blockquote id='W6enpZ'><tbody id='W6enpZ'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='W6enpZ'></u><kbd id='W6enpZ'><kbd id='W6enpZ'></kbd></kbd></noframes><abbr id='W6enpZ'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='W6enpZ'><button id='W6enpZ'><abbr id='W6enpZ'></abbr></button></thead><button id='W6enpZ'><u id='W6enpZ'><u id='W6enpZ'></u></u><tr id='W6enpZ'><optgroup id='W6enpZ'><dd id='W6enpZ'><dfn id='W6enpZ'><tt id='W6enpZ'><thead id='W6enpZ'><optgroup id='W6enpZ'></optgroup></thead></tt><legend id='W6enpZ'></legend><noframes id='W6enpZ'><b id='W6enpZ'><form id='W6enpZ'></form></b></noframes></dfn><pre id='W6enpZ'></pre></dd></optgroup><dl id='W6enpZ'><big id='W6enpZ'><dd id='W6enpZ'><td id='W6enpZ'><dir id='W6enpZ'></dir></td></dd></big><optgroup id='W6enpZ'></optgroup><dfn id='W6enpZ'></dfn></dl></tr></button><strong id='W6enpZ'></strong><ol id='W6enpZ'><dfn id='W6enpZ'><kbd id='W6enpZ'></kbd></dfn></ol><ul id='W6enpZ'></ul><noframes id='W6enpZ'></noframes><blockquote id='W6enpZ'></blockquote><fieldset id='W6enpZ'></fieldset><sup id='W6enpZ'><p id='W6enpZ'><tt id='W6enpZ'><sup id='W6enpZ'><bdo id='W6enpZ'><ol id='W6enpZ'><sup id='W6enpZ'><dl id='W6enpZ'><em id='W6enpZ'><label id='W6enpZ'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='W6enpZ'></address></sup></tt></p><fieldset id='W6enpZ'><noframes id='W6enpZ'><code id='W6enpZ'><strong id='W6enpZ'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='W6enpZ'></sup><div id='W6enpZ'><pre id='W6enpZ'><select id='W6enpZ'></select><td id='W6enpZ'></td></pre></div><kbd id='W6enpZ'><u id='W6enpZ'></u></kbd><div id='W6enpZ'></div><blockquote id='W6enpZ'></blockquote><q id='W6enpZ'></q><th id='W6enpZ'></th><big id='W6enpZ'></big><address id='W6enpZ'><b id='W6enpZ'><select id='W6enpZ'></select></b></address><code id='W6enpZ'></code><ul id='W6enpZ'><strike id='W6enpZ'></strike></ul><noscript id='W6enpZ'></noscript><pre id='W6enpZ'></pre><div id='W6enpZ'><p id='W6enpZ'></p></div><tfoot id='W6enpZ'></tfoot><thead id='W6enpZ'><bdo id='W6enpZ'></bdo></thead><kbd id='W6enpZ'></kbd><p id='W6enpZ'><fieldset id='W6enpZ'><style id='W6enpZ'></style></fieldset></p><acronym id='W6enpZ'><big id='W6enpZ'><code id='W6enpZ'></code></big></acronym><noframes id='W6enpZ'><fieldset id='W6enpZ'></fieldset></noframes><ol id='W6enpZ'></ol><font id='W6enpZ'></font><td id='W6enpZ'><ol id='W6enpZ'></ol></td><center id='W6enpZ'></center><option id='W6enpZ'></option><legend id='W6enpZ'></legend><big id='W6enpZ'></big><sub id='W6enpZ'><ol id='W6enpZ'><li id='W6enpZ'><label id='W6enpZ'></label></li></ol></sub><i id='W6enpZ'><ol id='W6enpZ'></ol></i><del id='W6enpZ'></del><tr id='W6enpZ'><tr id='W6enpZ'><bdo id='W6enpZ'><form id='W6enpZ'><em id='W6enpZ'></em><ins id='W6enpZ'><center id='W6enpZ'><center id='W6enpZ'></center></center></ins><pre id='W6enpZ'><em id='W6enpZ'></em><abbr id='W6enpZ'><legend id='W6enpZ'><div id='W6enpZ'><center id='W6enpZ'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='W6enpZ'></b><noframes id='W6enpZ'><span id='W6enpZ'></span></noframes><font id='W6enpZ'><ol id='W6enpZ'></ol></font><td id='W6enpZ'><abbr id='W6enpZ'><option id='W6enpZ'><big id='W6enpZ'></big></option></abbr><dfn id='W6enpZ'></dfn></td><form id='W6enpZ'><legend id='W6enpZ'></legend></form><td id='W6enpZ'><strike id='W6enpZ'><blockquote id='W6enpZ'></blockquote></strike></td><sup id='W6enpZ'><fieldset id='W6enpZ'><li id='W6enpZ'></li></fieldset></sup><option id='W6enpZ'></option><thead id='W6enpZ'></thead><del id='W6enpZ'></del><b id='W6enpZ'><tfoot id='W6enpZ'></tfoot><i id='W6enpZ'></i></b><sup id='W6enpZ'></sup><thead id='W6enpZ'></thead><kbd id='W6enpZ'></kbd><acronym id='W6enpZ'><strike id='W6enpZ'></strike></acronym><table id='W6enpZ'><select id='W6enpZ'></select></table><strong id='W6enpZ'></strong><center id='W6enpZ'></center><p id='W6enpZ'><b id='W6enpZ'><bdo id='W6enpZ'><span id='W6enpZ'></span></bdo></b></p><tr id='W6enpZ'><form id='W6enpZ'><strong id='W6enpZ'><dir id='W6enpZ'></dir></strong><th id='W6enpZ'></th></form><strong id='W6enpZ'><select id='W6enpZ'></select></strong></tr><form id='W6enpZ'><pre id='W6enpZ'></pre></form><code id='W6enpZ'></code><optgroup id='W6enpZ'></optgroup><strong id='W6enpZ'><td id='W6enpZ'><table id='W6enpZ'><legend id='W6enpZ'><legend id='W6enpZ'><big id='W6enpZ'><fieldset id='W6enpZ'><q id='W6enpZ'><tfoot id='W6enpZ'><big id='W6enpZ'><tt id='W6enpZ'><thead id='W6enpZ'></thead></tt></big><p id='W6enpZ'></p><button id='W6enpZ'><table id='W6enpZ'><ins id='W6enpZ'></ins><tt id='W6enpZ'><li id='W6enpZ'><thead id='W6enpZ'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='W6enpZ'><td id='W6enpZ'></td><tfoot id='W6enpZ'></tfoot></tr><strong id='W6enpZ'><span id='W6enpZ'><dfn id='W6enpZ'></dfn><bdo id='W6enpZ'><thead id='W6enpZ'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='W6enpZ'></button><ol id='W6enpZ'><font id='W6enpZ'><blockquote id='W6enpZ'><center id='W6enpZ'></center></blockquote></font></ol><strong id='W6enpZ'></strong><dl id='W6enpZ'><legend id='W6enpZ'></legend><sub id='W6enpZ'><small id='W6enpZ'></small></sub></dl><style id='W6enpZ'></style><pre id='W6enpZ'><code id='W6enpZ'></code></pre><big id='W6enpZ'></big><font id='W6enpZ'></font><bdo id='W6enpZ'></bdo><dfn id='W6enpZ'><dd id='W6enpZ'><button id='W6enpZ'><strike id='W6enpZ'><div id='W6enpZ'><div id='W6enpZ'><legend id='W6enpZ'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='W6enpZ'><q id='W6enpZ'></q></optgroup></dd><ol id='W6enpZ'><q id='W6enpZ'><dfn id='W6enpZ'><button id='W6enpZ'><tbody id='W6enpZ'><tbody id='W6enpZ'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='W6enpZ'></dl><fieldset id='W6enpZ'></fieldset><u id='W6enpZ'></u><div id='W6enpZ'><ins id='W6enpZ'></ins></div><strong id='W6enpZ'></strong><center id='W6enpZ'></center><strong id='W6enpZ'></strong><small id='W6enpZ'></small><td id='W6enpZ'><q id='W6enpZ'><q id='W6enpZ'><b id='W6enpZ'><optgroup id='W6enpZ'></optgroup></b></q><ol id='W6enpZ'><bdo id='W6enpZ'></bdo></ol><dd id='W6enpZ'><th id='W6enpZ'></th></dd><blockquote id='W6enpZ'></blockquote><ul id='W6enpZ'><style id='W6enpZ'></style></ul></q></td><noscript id='W6enpZ'></noscript><ol id='W6enpZ'></ol><p id='W6enpZ'></p><strong id='W6enpZ'><big id='W6enpZ'></big><strike id='W6enpZ'><q id='W6enpZ'><sup id='W6enpZ'></sup></q></strike></strong><p id='W6enpZ'><thead id='W6enpZ'><acronym id='W6enpZ'><tfoot id='W6enpZ'><kbd id='W6enpZ'></kbd><form id='W6enpZ'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='W6enpZ'></fieldset><b id='W6enpZ'><dt id='W6enpZ'></dt></b><sup id='W6enpZ'></sup><label id='W6enpZ'></label><noframes id='W6enpZ'><ins id='W6enpZ'></ins></noframes><td id='W6enpZ'></td><dfn id='W6enpZ'></dfn><font id='W6enpZ'><style id='W6enpZ'></style></font><tr id='W6enpZ'><td id='W6enpZ'></td></tr><dfn id='W6enpZ'><ul id='W6enpZ'></ul></dfn><tr id='W6enpZ'></tr><abbr id='W6enpZ'></abbr><strong id='W6enpZ'></strong><dt id='W6enpZ'></dt><span id='W6enpZ'><label id='W6enpZ'><td id='W6enpZ'></td></label><address id='W6enpZ'></address></span><label id='W6enpZ'><bdo id='W6enpZ'><dt id='W6enpZ'><dl id='W6enpZ'></dl></dt></bdo></label><abbr id='W6enpZ'><optgroup id='W6enpZ'></optgroup></abbr><code id='W6enpZ'></code><address id='W6enpZ'><thead id='W6enpZ'></thead></address><td id='W6enpZ'><style id='W6enpZ'><tbody id='W6enpZ'></tbody><strong id='W6enpZ'></strong></style></td><ul id='W6enpZ'><ul id='W6enpZ'></ul></ul><del id='W6enpZ'></del><th id='W6enpZ'><option id='W6enpZ'><legend id='W6enpZ'></legend></option></th><b id='W6enpZ'></b><i id='W6enpZ'><noscript id='W6enpZ'></noscript></i><q id='W6enpZ'></q><select id='W6enpZ'></select><option id='W6enpZ'></option><optgroup id='W6enpZ'><big id='W6enpZ'></big></optgroup><noframes id='W6enpZ'><acronym id='W6enpZ'><em id='W6enpZ'></em><td id='W6enpZ'><div id='W6enpZ'></div></td></acronym><address id='W6enpZ'><big id='W6enpZ'><big id='W6enpZ'></big><legend id='W6enpZ'></legend></big></address></noframes><ul id='W6enpZ'></ul><abbr id='W6enpZ'><p id='W6enpZ'><small id='W6enpZ'><bdo id='W6enpZ'><code id='W6enpZ'><i id='W6enpZ'><legend id='W6enpZ'></legend></i><sub id='W6enpZ'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='W6enpZ'></noscript><tr id='W6enpZ'></tr><select id='W6enpZ'><button id='W6enpZ'><dfn id='W6enpZ'><p id='W6enpZ'></p><q id='W6enpZ'></q></dfn></button><noframes id='W6enpZ'></noframes><b id='W6enpZ'></b></select><font id='W6enpZ'></font><option id='W6enpZ'></option><fieldset id='W6enpZ'></fieldset><noframes id='W6enpZ'><i id='W6enpZ'><div id='W6enpZ'><ins id='W6enpZ'></ins></div></i></noframes><tr id='W6enpZ'></tr><label id='W6enpZ'><small id='W6enpZ'></small><b id='W6enpZ'></b></label><noscript id='W6enpZ'><tr id='W6enpZ'></tr><div id='W6enpZ'></div><noscript id='W6enpZ'></noscript><tr id='W6enpZ'></tr></noscript><center id='W6enpZ'></center><dl id='W6enpZ'></dl><blockquote id='W6enpZ'></blockquote><pre id='W6enpZ'><dl id='W6enpZ'><noframes id='W6enpZ'><i id='W6enpZ'></i></noframes><dt id='W6enpZ'></dt></dl><label id='W6enpZ'><dfn id='W6enpZ'></dfn></label></pre><dir id='W6enpZ'></dir><strike id='W6enpZ'></strike><thead id='W6enpZ'></thead><span id='W6enpZ'></span><i id='W6enpZ'></i><font id='W6enpZ'></font><style id='W6enpZ'></style><font id='W6enpZ'></font><td id='W6enpZ'><select id='W6enpZ'><b id='W6enpZ'><address id='W6enpZ'><noscript id='W6enpZ'><acronym id='W6enpZ'></acronym></noscript></address><style id='W6enpZ'><tbody id='W6enpZ'></tbody></style></b></select><ul id='W6enpZ'><thead id='W6enpZ'></thead></ul></td><strike id='W6enpZ'><dt id='W6enpZ'></dt></strike><dfn id='W6enpZ'></dfn><dir id='W6enpZ'><b id='W6enpZ'></b><font id='W6enpZ'></font></dir><ul id='W6enpZ'></ul><q id='W6enpZ'></q><acronym id='W6enpZ'></acronym><center id='W6enpZ'><strong id='W6enpZ'></strong></center><ins id='W6enpZ'><label id='W6enpZ'></label><span id='W6enpZ'></span></ins><li id='W6enpZ'><blockquote id='W6enpZ'></blockquote></li><th id='W6enpZ'><table id='W6enpZ'></table></th><tfoot id='W6enpZ'></tfoot><ins id='W6enpZ'></ins><table id='W6enpZ'></table><noscript id='W6enpZ'><del id='W6enpZ'><ol id='W6enpZ'><center id='W6enpZ'><ul id='W6enpZ'></ul><div id='W6enpZ'></div></center></ol></del></noscript><strong id='W6enpZ'><legend id='W6enpZ'></legend><td id='W6enpZ'></td></strong><font id='W6enpZ'><font id='W6enpZ'></font></font><noscript id='W6enpZ'><em id='W6enpZ'><form id='W6enpZ'><sub id='W6enpZ'></sub></form><bdo id='W6enpZ'></bdo></em></noscript><address id='W6enpZ'></address><center id='W6enpZ'><del id='W6enpZ'></del><sup id='W6enpZ'></sup></center><kbd id='W6enpZ'></kbd><font id='W6enpZ'><b id='W6enpZ'></b><table id='W6enpZ'></table><blockquote id='W6enpZ'></blockquote></font><big id='W6enpZ'><q id='W6enpZ'><center id='W6enpZ'><button id='W6enpZ'></button></center></q></big><i id='W6enpZ'><form id='W6enpZ'><option id='W6enpZ'></option><dir id='W6enpZ'><thead id='W6enpZ'></thead></dir></form><tr id='W6enpZ'><strike id='W6enpZ'><noframes id='W6enpZ'><dl id='W6enpZ'></dl></noframes></strike><dt id='W6enpZ'></dt></tr></i><dfn id='W6enpZ'></dfn><tbody id='W6enpZ'></tbody><select id='W6enpZ'><dir id='W6enpZ'><noscript id='W6enpZ'><th id='W6enpZ'><strike id='W6enpZ'></strike><small id='W6enpZ'></small></th></noscript><tbody id='W6enpZ'><em id='W6enpZ'><optgroup id='W6enpZ'></optgroup><style id='W6enpZ'><tr id='W6enpZ'></tr><address id='W6enpZ'></address></style></em></tbody><code id='W6enpZ'><noscript id='W6enpZ'><ins id='W6enpZ'><font id='W6enpZ'></font></ins></noscript></code></dir><p id='W6enpZ'></p><dl id='W6enpZ'></dl></select><form id='W6enpZ'><bdo id='W6enpZ'></bdo><optgroup id='W6enpZ'><tbody id='W6enpZ'></tbody></optgroup><blockquote id='W6enpZ'><button id='W6enpZ'><pre id='W6enpZ'><li id='W6enpZ'><tfoot id='W6enpZ'><kbd id='W6enpZ'></kbd></tfoot><fieldset id='W6enpZ'><dd id='W6enpZ'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='W6enpZ'></table><span id='W6enpZ'><dl id='W6enpZ'></dl></span></blockquote></form><em id='W6enpZ'><small id='W6enpZ'><blockquote id='W6enpZ'></blockquote></small></em><tfoot id='W6enpZ'></tfoot><del id='W6enpZ'><pre id='W6enpZ'></pre></del><em id='W6enpZ'><acronym id='W6enpZ'><th id='W6enpZ'></th></acronym></em><fieldset id='W6enpZ'></fieldset><code id='W6enpZ'><noframes id='W6enpZ'></noframes></code><form id='W6enpZ'><optgroup id='W6enpZ'><dir id='W6enpZ'></dir></optgroup></form><strong id='W6enpZ'></strong><ins id='W6enpZ'><option id='W6enpZ'></option></ins><dd id='W6enpZ'></dd><span id='W6enpZ'><tbody id='W6enpZ'></tbody></span><strong id='W6enpZ'><pre id='W6enpZ'><form id='W6enpZ'></form></pre></strong><li id='W6enpZ'><abbr id='W6enpZ'><dir id='W6enpZ'></dir><acronym id='W6enpZ'></acronym></abbr></li><ol id='W6enpZ'></ol><strike id='W6enpZ'></strike><label id='W6enpZ'></label><legend id='W6enpZ'><address id='W6enpZ'><thead id='W6enpZ'><tr id='W6enpZ'></tr></thead></address><dt id='W6enpZ'></dt></legend><thead id='W6enpZ'></thead><ins id='W6enpZ'><big id='W6enpZ'></big></ins><kbd id='W6enpZ'></kbd><center id='W6enpZ'><acronym id='W6enpZ'></acronym><code id='W6enpZ'></code></center><ul id='W6enpZ'><pre id='W6enpZ'></pre></ul><style id='W6enpZ'><dt id='W6enpZ'><noframes id='W6enpZ'></noframes></dt><sub id='W6enpZ'></sub><b id='W6enpZ'><thead id='W6enpZ'></thead></b></style><center id='W6enpZ'></center><button id='W6enpZ'></button><bdo id='W6enpZ'><sub id='W6enpZ'><noframes id='W6enpZ'><blockquote id='W6enpZ'><q id='W6enpZ'><noscript id='W6enpZ'></noscript><dt id='W6enpZ'></dt></q></blockquote><noframes id='W6enpZ'><i id='W6enpZ'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div>ï»? <STYLE type="text/css"> body,td,th { font-family: "微软雅黑";} body { margin: 0px; padding:0px;} td img{border:0px;} a:link { text-decoration: none;} a:visited { text-decoration: none;} a:hover { text-decoration: none;} a:active { text-decoration: none;} </STYLE> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray_d.css"><script language="javascript" src="../../news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray.js"></script><!-- CustomerNO:77656262657232307e7a47575350554403030003 --><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/news/dfiles/14446/list.vsb.css"> <script type="text/javascript" src="../../news/dfiles/14446/system/resource/js/counter.js"></script><script type="text/javascript">_jsq_(1084,'/list.jsp',-1,1259523682)</script><A href="/m6lu0n/news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换铡ơ¡¾æŽ¥é”™è¯¯</span>"></A> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD height="120" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/top_bg.jpg) no-repeat 50% top"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="46" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/dh_bg.jpg) repeat-x 50% top"><style type="text/css"> td.b1_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg1.jpg) 15px 0px;POSITION: relative;} td.b2_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg2.jpg) no-repeat 15px 0px;POSITION: relative;} td.b3_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} td.b4_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} a.menu0_0_:link {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:visited { TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:hover {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:active {TEXT-DECORATION: none;}; table.tb1_0_{FONT-SIZE:9pt;border:0;} span.s1_0_{FONT-SIZE: 10pt;COLOR: #ddb100;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s2_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #cc0000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} span.s10_0_{FONT-SIZE: 10pt;TEXT-DECORATION: none;COLOR: #ffffff;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s20_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #000000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} </style> <SCRIPT language="javascript"> var showfix_0_ = 1; var isvertical_0_ = false; </SCRIPT> <script language="javascript" src="/system/resource/js/menu/text.js"></script> <TABLE id="t1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" height="0" width="1050"><TR><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" height="0" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1041" onmouseover="tshowLayers('1041','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1041','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/index.htm"><span class="fontstyle68545"> å­¦æ ¡é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1039" onmouseover="tshowLayers('1039','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1039','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xww.htm"><span class="fontstyle68545"> æ–°é—»é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1032" onmouseover="tshowLayers('1032','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1032','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xzyw.htm"><span class="fontstyle68545"> è®¸èŒè¦é¡Ñ—» </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1033" onmouseover="tshowLayers('1033','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1033','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/tzgg.htm"><span class="fontstyle68545"> é€šçŸ¥å…¬å‘Š </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1034" onmouseover="tshowLayers('1034','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1034','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xbdt_.htm"><span class="fontstyle68545"> é™¢éƒ¨åŠ¨æ€? </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1035" onmouseover="tshowLayers('1035','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1035','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/mtkw.htm"><span class="fontstyle68545"> åª’体看我 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1036" onmouseover="tshowLayers('1036','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1036','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/gzsd.htm"><span class="fontstyle68545"> é«˜èŒè§¢Ù†ç‚¹ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1040" onmouseover="tshowLayers('1040','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1040','b1_0_', '_0_','true','true')"><a rel="nofollow" class="menu0_0_" href=""><span class="fontstyle68545"> é˜³å…‰ç½?nbsp;</span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1038" onmouseover="tshowLayers('1038','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1038','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xtbjjt.htm"><span class="fontstyle68545"> æå›ç™¾å®¶è®²å ‚ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1051" onmouseover="tshowLayers('1051','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1051','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/jxky.htm"><span class="fontstyle68545"> æ•™å­¦ç§‘ç ” </span></a></TD></TR></TR></table></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="21"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1100" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD valign="top" width="221" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR></TR> <TR></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7d0801" height="31" width="220" style="color: #fff;margin-left: 10px;font-size: 14px">    通知公告</TD></TR> <TR> <TD height="220" width="220" style="border-bottom: #7d0801 1px solid;border-left: #7d0801 1px solid;border-top: #7d0801 1px solid;border-right: #7d0801 1px solid"> <DIV id="scrollupjsu1js" style="OVERFLOW: hidden; WIDTH: 200px; HEIGHT: 180px"> <DIV id="scrollup1jsu1js"><BR> <table> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4119.htm" title="许昌聡îŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™?019年公开招聘教师报名人数达不到比例须取消岗位的公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#fa052e;">许昌职业¨K技术学é™?019年公开...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4115.htm" title="许æ¡ú˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™?019年公开招聘教师笔试时é¡è—´é€šçŸ¥" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#f70505;">许樈˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™?019年公开...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a rel="nofollow" href="" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘教师网上报名入口" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#f70a16;">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4112.htm" title="许昌职业技术学é™?019-2020学年校历" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019-2020å­?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4116.htm" title="关于绡¹„织参与全省教育系统“学党史国史,庆七十华诞”主题教育暨知识答题活动的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">关于组织参与全省教育系统â€?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4101.htm" title="关于审报困难离é¡õ€€ä¼‘干部帮扶资金有关事项的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">关于审报困难离退休干部帮æ‰?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4098.htm" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘教师公告" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#f71302;">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4097.htm" title="许昌职业技术学é™?019年考核招聘教师公告" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#fc0d05;">许昌职业技术学é™?019年考核...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4096.htm" title="关于许昌职业技术学é™?019年公开招聘辅导员体检的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="color:#050505;">关于许昌职业技术学é™?019å¹?..</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4094.htm" title="许昌职业技术学é™?019年招聘专职保卫干事面试通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="color:#000000;">许昌职业技术学é™?019年招è?..</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> </table> </DIV> <DIV id="scrollup2jsu1js"></DIV> </DIV> <SCRIPT> function scrollupMarqueejsu1js() { try { var scrollup = document.getElementById("scrollupjsu1js"); var scrollup1 = document.getElementById("scrollup1jsu1js"); //滚动到头继续æ»? if(scrollup.scrollTop + scrollup.clientHeight == scrollup.scrollHeight) { scrollup.scrollTop-=scrollup1.clientHeight-1; } else { scrollup.scrollTop++; } } catch(e) { } } var scrollupMyMarjsu1js; function scrollupfunjsu1js() { var speed = 30; var scrollup = document.getElementById("scrollupjsu1js"); var scrollup1 = document.getElementById("scrollup1jsu1js"); var scrollup2 = document.getElementById("scrollup2jsu1js"); scrollup2.innerHTML=scrollup1.innerHTML; if(scrollup1.scrollHeight == 0 || scrollup1.scrollHeight < 180) { scrollup1.style.height="180px"; } else { scrollup1.style.height=scrollup1.scrollHeight + "px"; } if(scrollup2.scrollHeight == 0 || scrollup2.scrollHeight < 180) { scrollup2.style.height="180px"; } else { scrollup2.style.height=scrollup2.scrollHeight + "px"; } scrollupMyMarjsu1js=setInterval(scrollupMarqueejsu1js,speed); scrollup.onmouseover=function() {clearInterval(scrollupMyMarjsu1js)} scrollup.onmouseout=function() {scrollupMyMarjsu1js=setInterval(scrollupMarqueejsu1js,speed)} } window.setTimeout(scrollupfunjsu1js, 0); </SCRIPT></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="31"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width="20"> </TD> <TD valign="top" width="860" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="40" align="right" style="border-bottom: #ccc 1px solid"> <table class="winstyle68558" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置ï¼? <a href="/m6lu0n/index.htm"><span class="fontstyle68558">首页</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="/m6lu0n/xwwdh.htm"><span class="fontstyle68558">新闻ç½?/span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="/m6lu0n/xwwdh/tzgg.htm"><span class="fontstyle68558">通知公告</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><span class="fontstyle68558">正文</span></td></tr></table></TD></TR> <TR> <TD height="10"></TD></TR> <TR> <TD> <LINK href="/system/resource/style/component/news/content/title.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <style type="text/css"> .content{margin:auto;text-align:left;line-height:18px;padding:3px 0 0 0;color:#727272;} .process{width:162px;height:11px;background:#EDEDED;overflow:hidden;float:left;margin-left:26px !important;margin-left:13px;margin-right:10px;} .process div{width:160px;height:11px;border-left:1px solid #000;border-right:1px solid #000;} .process .style7{border-left-color:#ff0000;border-right-color:#ff0000;background-position:0 -77px;} </style> <script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script> <script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script> <script language="javascript" src="../../_dwr/util.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script> <form name="form68560a"> <table border="0" class="winstyle68560" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td class="titlestyle68560" align="center"> <span style="font-weight:bold;color:#fa052e;">许昌职业技术学é™?019年公开招聘教师报名人数达不到比例须取消岗位的公å‘?/span> </td></tr> <tr height="30"><td align="center"> <span class="timestyle68560"> 2019-09-07 17:39</span> <span class="authorstyle68560">  </span> </td></tr> <tr><td align="right"> <span> </span> </td></tr> <tr><td class="contentstyle68560"> <div class="c68560_content" id="vsb_newscontent"><div id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <style><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:宋体; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:"\@宋体"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:10.5pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} .MsoChpDefault {font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} /* Page Definitions */ @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; vsb_temp:15.6pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --></style> <div class="WordSection1" style="vsb_temp: 15.6pt;"> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-size: 14pt;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">许昌职业技术学é™?span lang="EN-US">2019</span>年公开招聘教师报名资格审查工作已经结束。根据各岨Ž—位符合条件的报名情况,“计算机网络技术”、“基础医学”两个岗位报名人数与招聘人数不足<span lang="EN-US">3</span>ï¼?span lang="EN-US">1</span>,根据《许昌职业技术学é™?span lang="EN-US">2019</span>年公开招聘教师公告》,这两个招聘岗位予以取消ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">笔试时间ï¼?span lang="EN-US">2019</span>å¹?span lang="EN-US">9</span>æœ?span lang="EN-US">17</span>日下å?span lang="EN-US">16:00</span>â€?span lang="EN-US">18:00</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">笔试地点:许昌职业技术学院(具体地点见准考证ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">特此公告ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 30pt; text-indent: 300pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">2019</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">å¹?span lang="EN-US">9</span>æœ?span lang="EN-US">7</span>æ—?/span></p> </div> </div> </div></div> </td></tr> <tr><td class="pagestyle68560" align="left"> </td></tr> <tr><td><div id="div_vote_id"></div></td></tr> <tr><td align="left"><span> </span></td></tr> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr><td align="right"> <span>ã€?/span><a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();"><span>关闭窗口</span></a><span>ã€?/span> </td></tr> </table> </form> <script type="text/javascript"> function dosuba68560a() { try{ var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); if(ua.indexOf("msie 8")>-1) { window.external.AddToFavoritesBar(document.location.href,document.title,"");//IE8 }else{ if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href, document.title); }else if(window.sidebar) { window.sidebar.addPanel( document.title, document.location.href, "");//firefox } } } catch (e){alert("无法自动添加到收藏夹,请使用 Ctrl + d 手动添加");} } </script> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7e231e" height="88" valign="center" align="center"> <p style="color: #fff;font-size:12px;text-align: center;line-height: 30px;">版权所有:许昌职业技术学é™? 地址:河南省许昌¡·å¸‚æ–°å…´è·¯4336å? 邮编4610001</p></TD></TR></TBODY></TABLE><MAP name="AutoMap1"><AREA href="../../news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换链接锦· ™è¯¯</span>" shape="rect" target="" coords="3,54,221,95"><AREA href="" shape="rect" target="" coords="0,0,216,47"></MAP> </BODY></HTML>