ï»?HTML>许昌职ä¨è¸šæŠ€æœ¯å­¦é™?019年公开招聘专职保å¡â«å¹²äº‹å…¬å‘Š-许昌职䨎¸šæŠ€æœ¯å­¦é™?/TITLE> <meta name="keywords" content="全天实时计划大发快3" /> <meta name="description" content="全天实时计划大发快3," /> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232300201465c --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/news/content_news.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1033,'/news/content_news.jsp',4070,1088093942)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="m6lu0n" > <div style='display:none'><q id='uSvuhE'><h1><a href="http://ppzol.com/" title="全天实时计划大发快3">全天实时计划大发快3</a></h1></q><tt id='uSvuhE'><dd id='uSvuhE'><noscript id='uSvuhE'><dl id='uSvuhE'><i id='uSvuhE'></i><dd id='uSvuhE'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='uSvuhE'></tr><td id='uSvuhE'></td><q id='uSvuhE'></q><dd id='uSvuhE'></dd><div id='uSvuhE'><button id='uSvuhE'><tfoot id='uSvuhE'><i id='uSvuhE'><dl id='uSvuhE'><i id='uSvuhE'><strike id='uSvuhE'><dt id='uSvuhE'></dt></strike></i></dl></i><pre id='uSvuhE'></pre></tfoot><u id='uSvuhE'></u><small id='uSvuhE'></small></button><tr id='uSvuhE'></tr></div><strike id='uSvuhE'></strike><label id='uSvuhE'></label><button id='uSvuhE'></button><optgroup id='uSvuhE'></optgroup><dd id='uSvuhE'></dd><sup id='uSvuhE'><del id='uSvuhE'><strike id='uSvuhE'><dd id='uSvuhE'></dd></strike></del></sup><fieldset id='uSvuhE'><p id='uSvuhE'></p></fieldset><big id='uSvuhE'><big id='uSvuhE'><address id='uSvuhE'><dl id='uSvuhE'></dl></address><dd id='uSvuhE'></dd><table id='uSvuhE'><abbr id='uSvuhE'><strong id='uSvuhE'><blockquote id='uSvuhE'></blockquote></strong></abbr><td id='uSvuhE'><pre id='uSvuhE'></pre></td></table></big></big><q id='uSvuhE'><abbr id='uSvuhE'><thead id='uSvuhE'></thead></abbr></q><li id='uSvuhE'><q id='uSvuhE'><acronym id='uSvuhE'><dd id='uSvuhE'><td id='uSvuhE'><noframes id='uSvuhE'><tr id='uSvuhE'><strong id='uSvuhE'></strong><small id='uSvuhE'></small><button id='uSvuhE'></button><li id='uSvuhE'><noscript id='uSvuhE'><big id='uSvuhE'></big><dt id='uSvuhE'></dt></noscript></li></tr><ol id='uSvuhE'><option id='uSvuhE'><table id='uSvuhE'><blockquote id='uSvuhE'><tbody id='uSvuhE'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='uSvuhE'></u><kbd id='uSvuhE'><kbd id='uSvuhE'></kbd></kbd></noframes><abbr id='uSvuhE'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='uSvuhE'><button id='uSvuhE'><abbr id='uSvuhE'></abbr></button></thead><button id='uSvuhE'><u id='uSvuhE'><u id='uSvuhE'></u></u><tr id='uSvuhE'><optgroup id='uSvuhE'><dd id='uSvuhE'><dfn id='uSvuhE'><tt id='uSvuhE'><thead id='uSvuhE'><optgroup id='uSvuhE'></optgroup></thead></tt><legend id='uSvuhE'></legend><noframes id='uSvuhE'><b id='uSvuhE'><form id='uSvuhE'></form></b></noframes></dfn><pre id='uSvuhE'></pre></dd></optgroup><dl id='uSvuhE'><big id='uSvuhE'><dd id='uSvuhE'><td id='uSvuhE'><dir id='uSvuhE'></dir></td></dd></big><optgroup id='uSvuhE'></optgroup><dfn id='uSvuhE'></dfn></dl></tr></button><strong id='uSvuhE'></strong><ol id='uSvuhE'><dfn id='uSvuhE'><kbd id='uSvuhE'></kbd></dfn></ol><ul id='uSvuhE'></ul><noframes id='uSvuhE'></noframes><blockquote id='uSvuhE'></blockquote><fieldset id='uSvuhE'></fieldset><sup id='uSvuhE'><p id='uSvuhE'><tt id='uSvuhE'><sup id='uSvuhE'><bdo id='uSvuhE'><ol id='uSvuhE'><sup id='uSvuhE'><dl id='uSvuhE'><em id='uSvuhE'><label id='uSvuhE'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='uSvuhE'></address></sup></tt></p><fieldset id='uSvuhE'><noframes id='uSvuhE'><code id='uSvuhE'><strong id='uSvuhE'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='uSvuhE'></sup><div id='uSvuhE'><pre id='uSvuhE'><select id='uSvuhE'></select><td id='uSvuhE'></td></pre></div><kbd id='uSvuhE'><u id='uSvuhE'></u></kbd><div id='uSvuhE'></div><blockquote id='uSvuhE'></blockquote><q id='uSvuhE'></q><th id='uSvuhE'></th><big id='uSvuhE'></big><address id='uSvuhE'><b id='uSvuhE'><select id='uSvuhE'></select></b></address><code id='uSvuhE'></code><ul id='uSvuhE'><strike id='uSvuhE'></strike></ul><noscript id='uSvuhE'></noscript><pre id='uSvuhE'></pre><div id='uSvuhE'><p id='uSvuhE'></p></div><tfoot id='uSvuhE'></tfoot><thead id='uSvuhE'><bdo id='uSvuhE'></bdo></thead><kbd id='uSvuhE'></kbd><p id='uSvuhE'><fieldset id='uSvuhE'><style id='uSvuhE'></style></fieldset></p><acronym id='uSvuhE'><big id='uSvuhE'><code id='uSvuhE'></code></big></acronym><noframes id='uSvuhE'><fieldset id='uSvuhE'></fieldset></noframes><ol id='uSvuhE'></ol><font id='uSvuhE'></font><td id='uSvuhE'><ol id='uSvuhE'></ol></td><center id='uSvuhE'></center><option id='uSvuhE'></option><legend id='uSvuhE'></legend><big id='uSvuhE'></big><sub id='uSvuhE'><ol id='uSvuhE'><li id='uSvuhE'><label id='uSvuhE'></label></li></ol></sub><i id='uSvuhE'><ol id='uSvuhE'></ol></i><del id='uSvuhE'></del><tr id='uSvuhE'><tr id='uSvuhE'><bdo id='uSvuhE'><form id='uSvuhE'><em id='uSvuhE'></em><ins id='uSvuhE'><center id='uSvuhE'><center id='uSvuhE'></center></center></ins><pre id='uSvuhE'><em id='uSvuhE'></em><abbr id='uSvuhE'><legend id='uSvuhE'><div id='uSvuhE'><center id='uSvuhE'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='uSvuhE'></b><noframes id='uSvuhE'><span id='uSvuhE'></span></noframes><font id='uSvuhE'><ol id='uSvuhE'></ol></font><td id='uSvuhE'><abbr id='uSvuhE'><option id='uSvuhE'><big id='uSvuhE'></big></option></abbr><dfn id='uSvuhE'></dfn></td><form id='uSvuhE'><legend id='uSvuhE'></legend></form><td id='uSvuhE'><strike id='uSvuhE'><blockquote id='uSvuhE'></blockquote></strike></td><sup id='uSvuhE'><fieldset id='uSvuhE'><li id='uSvuhE'></li></fieldset></sup><option id='uSvuhE'></option><thead id='uSvuhE'></thead><del id='uSvuhE'></del><b id='uSvuhE'><tfoot id='uSvuhE'></tfoot><i id='uSvuhE'></i></b><sup id='uSvuhE'></sup><thead id='uSvuhE'></thead><kbd id='uSvuhE'></kbd><acronym id='uSvuhE'><strike id='uSvuhE'></strike></acronym><table id='uSvuhE'><select id='uSvuhE'></select></table><strong id='uSvuhE'></strong><center id='uSvuhE'></center><p id='uSvuhE'><b id='uSvuhE'><bdo id='uSvuhE'><span id='uSvuhE'></span></bdo></b></p><tr id='uSvuhE'><form id='uSvuhE'><strong id='uSvuhE'><dir id='uSvuhE'></dir></strong><th id='uSvuhE'></th></form><strong id='uSvuhE'><select id='uSvuhE'></select></strong></tr><form id='uSvuhE'><pre id='uSvuhE'></pre></form><code id='uSvuhE'></code><optgroup id='uSvuhE'></optgroup><strong id='uSvuhE'><td id='uSvuhE'><table id='uSvuhE'><legend id='uSvuhE'><legend id='uSvuhE'><big id='uSvuhE'><fieldset id='uSvuhE'><q id='uSvuhE'><tfoot id='uSvuhE'><big id='uSvuhE'><tt id='uSvuhE'><thead id='uSvuhE'></thead></tt></big><p id='uSvuhE'></p><button id='uSvuhE'><table id='uSvuhE'><ins id='uSvuhE'></ins><tt id='uSvuhE'><li id='uSvuhE'><thead id='uSvuhE'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='uSvuhE'><td id='uSvuhE'></td><tfoot id='uSvuhE'></tfoot></tr><strong id='uSvuhE'><span id='uSvuhE'><dfn id='uSvuhE'></dfn><bdo id='uSvuhE'><thead id='uSvuhE'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='uSvuhE'></button><ol id='uSvuhE'><font id='uSvuhE'><blockquote id='uSvuhE'><center id='uSvuhE'></center></blockquote></font></ol><strong id='uSvuhE'></strong><dl id='uSvuhE'><legend id='uSvuhE'></legend><sub id='uSvuhE'><small id='uSvuhE'></small></sub></dl><style id='uSvuhE'></style><pre id='uSvuhE'><code id='uSvuhE'></code></pre><big id='uSvuhE'></big><font id='uSvuhE'></font><bdo id='uSvuhE'></bdo><dfn id='uSvuhE'><dd id='uSvuhE'><button id='uSvuhE'><strike id='uSvuhE'><div id='uSvuhE'><div id='uSvuhE'><legend id='uSvuhE'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='uSvuhE'><q id='uSvuhE'></q></optgroup></dd><ol id='uSvuhE'><q id='uSvuhE'><dfn id='uSvuhE'><button id='uSvuhE'><tbody id='uSvuhE'><tbody id='uSvuhE'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='uSvuhE'></dl><fieldset id='uSvuhE'></fieldset><u id='uSvuhE'></u><div id='uSvuhE'><ins id='uSvuhE'></ins></div><strong id='uSvuhE'></strong><center id='uSvuhE'></center><strong id='uSvuhE'></strong><small id='uSvuhE'></small><td id='uSvuhE'><q id='uSvuhE'><q id='uSvuhE'><b id='uSvuhE'><optgroup id='uSvuhE'></optgroup></b></q><ol id='uSvuhE'><bdo id='uSvuhE'></bdo></ol><dd id='uSvuhE'><th id='uSvuhE'></th></dd><blockquote id='uSvuhE'></blockquote><ul id='uSvuhE'><style id='uSvuhE'></style></ul></q></td><noscript id='uSvuhE'></noscript><ol id='uSvuhE'></ol><p id='uSvuhE'></p><strong id='uSvuhE'><big id='uSvuhE'></big><strike id='uSvuhE'><q id='uSvuhE'><sup id='uSvuhE'></sup></q></strike></strong><p id='uSvuhE'><thead id='uSvuhE'><acronym id='uSvuhE'><tfoot id='uSvuhE'><kbd id='uSvuhE'></kbd><form id='uSvuhE'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='uSvuhE'></fieldset><b id='uSvuhE'><dt id='uSvuhE'></dt></b><sup id='uSvuhE'></sup><label id='uSvuhE'></label><noframes id='uSvuhE'><ins id='uSvuhE'></ins></noframes><td id='uSvuhE'></td><dfn id='uSvuhE'></dfn><font id='uSvuhE'><style id='uSvuhE'></style></font><tr id='uSvuhE'><td id='uSvuhE'></td></tr><dfn id='uSvuhE'><ul id='uSvuhE'></ul></dfn><tr id='uSvuhE'></tr><abbr id='uSvuhE'></abbr><strong id='uSvuhE'></strong><dt id='uSvuhE'></dt><span id='uSvuhE'><label id='uSvuhE'><td id='uSvuhE'></td></label><address id='uSvuhE'></address></span><label id='uSvuhE'><bdo id='uSvuhE'><dt id='uSvuhE'><dl id='uSvuhE'></dl></dt></bdo></label><abbr id='uSvuhE'><optgroup id='uSvuhE'></optgroup></abbr><code id='uSvuhE'></code><address id='uSvuhE'><thead id='uSvuhE'></thead></address><td id='uSvuhE'><style id='uSvuhE'><tbody id='uSvuhE'></tbody><strong id='uSvuhE'></strong></style></td><ul id='uSvuhE'><ul id='uSvuhE'></ul></ul><del id='uSvuhE'></del><th id='uSvuhE'><option id='uSvuhE'><legend id='uSvuhE'></legend></option></th><b id='uSvuhE'></b><i id='uSvuhE'><noscript id='uSvuhE'></noscript></i><q id='uSvuhE'></q><select id='uSvuhE'></select><option id='uSvuhE'></option><optgroup id='uSvuhE'><big id='uSvuhE'></big></optgroup><noframes id='uSvuhE'><acronym id='uSvuhE'><em id='uSvuhE'></em><td id='uSvuhE'><div id='uSvuhE'></div></td></acronym><address id='uSvuhE'><big id='uSvuhE'><big id='uSvuhE'></big><legend id='uSvuhE'></legend></big></address></noframes><ul id='uSvuhE'></ul><abbr id='uSvuhE'><p id='uSvuhE'><small id='uSvuhE'><bdo id='uSvuhE'><code id='uSvuhE'><i id='uSvuhE'><legend id='uSvuhE'></legend></i><sub id='uSvuhE'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='uSvuhE'></noscript><tr id='uSvuhE'></tr><select id='uSvuhE'><button id='uSvuhE'><dfn id='uSvuhE'><p id='uSvuhE'></p><q id='uSvuhE'></q></dfn></button><noframes id='uSvuhE'></noframes><b id='uSvuhE'></b></select><font id='uSvuhE'></font><option id='uSvuhE'></option><fieldset id='uSvuhE'></fieldset><noframes id='uSvuhE'><i id='uSvuhE'><div id='uSvuhE'><ins id='uSvuhE'></ins></div></i></noframes><tr id='uSvuhE'></tr><label id='uSvuhE'><small id='uSvuhE'></small><b id='uSvuhE'></b></label><noscript id='uSvuhE'><tr id='uSvuhE'></tr><div id='uSvuhE'></div><noscript id='uSvuhE'></noscript><tr id='uSvuhE'></tr></noscript><center id='uSvuhE'></center><dl id='uSvuhE'></dl><blockquote id='uSvuhE'></blockquote><pre id='uSvuhE'><dl id='uSvuhE'><noframes id='uSvuhE'><i id='uSvuhE'></i></noframes><dt id='uSvuhE'></dt></dl><label id='uSvuhE'><dfn id='uSvuhE'></dfn></label></pre><dir id='uSvuhE'></dir><strike id='uSvuhE'></strike><thead id='uSvuhE'></thead><span id='uSvuhE'></span><i id='uSvuhE'></i><font id='uSvuhE'></font><style id='uSvuhE'></style><font id='uSvuhE'></font><td id='uSvuhE'><select id='uSvuhE'><b id='uSvuhE'><address id='uSvuhE'><noscript id='uSvuhE'><acronym id='uSvuhE'></acronym></noscript></address><style id='uSvuhE'><tbody id='uSvuhE'></tbody></style></b></select><ul id='uSvuhE'><thead id='uSvuhE'></thead></ul></td><strike id='uSvuhE'><dt id='uSvuhE'></dt></strike><dfn id='uSvuhE'></dfn><dir id='uSvuhE'><b id='uSvuhE'></b><font id='uSvuhE'></font></dir><ul id='uSvuhE'></ul><q id='uSvuhE'></q><acronym id='uSvuhE'></acronym><center id='uSvuhE'><strong id='uSvuhE'></strong></center><ins id='uSvuhE'><label id='uSvuhE'></label><span id='uSvuhE'></span></ins><li id='uSvuhE'><blockquote id='uSvuhE'></blockquote></li><th id='uSvuhE'><table id='uSvuhE'></table></th><tfoot id='uSvuhE'></tfoot><ins id='uSvuhE'></ins><table id='uSvuhE'></table><noscript id='uSvuhE'><del id='uSvuhE'><ol id='uSvuhE'><center id='uSvuhE'><ul id='uSvuhE'></ul><div id='uSvuhE'></div></center></ol></del></noscript><strong id='uSvuhE'><legend id='uSvuhE'></legend><td id='uSvuhE'></td></strong><font id='uSvuhE'><font id='uSvuhE'></font></font><noscript id='uSvuhE'><em id='uSvuhE'><form id='uSvuhE'><sub id='uSvuhE'></sub></form><bdo id='uSvuhE'></bdo></em></noscript><address id='uSvuhE'></address><center id='uSvuhE'><del id='uSvuhE'></del><sup id='uSvuhE'></sup></center><kbd id='uSvuhE'></kbd><font id='uSvuhE'><b id='uSvuhE'></b><table id='uSvuhE'></table><blockquote id='uSvuhE'></blockquote></font><big id='uSvuhE'><q id='uSvuhE'><center id='uSvuhE'><button id='uSvuhE'></button></center></q></big><i id='uSvuhE'><form id='uSvuhE'><option id='uSvuhE'></option><dir id='uSvuhE'><thead id='uSvuhE'></thead></dir></form><tr id='uSvuhE'><strike id='uSvuhE'><noframes id='uSvuhE'><dl id='uSvuhE'></dl></noframes></strike><dt id='uSvuhE'></dt></tr></i><dfn id='uSvuhE'></dfn><tbody id='uSvuhE'></tbody><select id='uSvuhE'><dir id='uSvuhE'><noscript id='uSvuhE'><th id='uSvuhE'><strike id='uSvuhE'></strike><small id='uSvuhE'></small></th></noscript><tbody id='uSvuhE'><em id='uSvuhE'><optgroup id='uSvuhE'></optgroup><style id='uSvuhE'><tr id='uSvuhE'></tr><address id='uSvuhE'></address></style></em></tbody><code id='uSvuhE'><noscript id='uSvuhE'><ins id='uSvuhE'><font id='uSvuhE'></font></ins></noscript></code></dir><p id='uSvuhE'></p><dl id='uSvuhE'></dl></select><form id='uSvuhE'><bdo id='uSvuhE'></bdo><optgroup id='uSvuhE'><tbody id='uSvuhE'></tbody></optgroup><blockquote id='uSvuhE'><button id='uSvuhE'><pre id='uSvuhE'><li id='uSvuhE'><tfoot id='uSvuhE'><kbd id='uSvuhE'></kbd></tfoot><fieldset id='uSvuhE'><dd id='uSvuhE'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='uSvuhE'></table><span id='uSvuhE'><dl id='uSvuhE'></dl></span></blockquote></form><em id='uSvuhE'><small id='uSvuhE'><blockquote id='uSvuhE'></blockquote></small></em><tfoot id='uSvuhE'></tfoot><del id='uSvuhE'><pre id='uSvuhE'></pre></del><em id='uSvuhE'><acronym id='uSvuhE'><th id='uSvuhE'></th></acronym></em><fieldset id='uSvuhE'></fieldset><code id='uSvuhE'><noframes id='uSvuhE'></noframes></code><form id='uSvuhE'><optgroup id='uSvuhE'><dir id='uSvuhE'></dir></optgroup></form><strong id='uSvuhE'></strong><ins id='uSvuhE'><option id='uSvuhE'></option></ins><dd id='uSvuhE'></dd><span id='uSvuhE'><tbody id='uSvuhE'></tbody></span><strong id='uSvuhE'><pre id='uSvuhE'><form id='uSvuhE'></form></pre></strong><li id='uSvuhE'><abbr id='uSvuhE'><dir id='uSvuhE'></dir><acronym id='uSvuhE'></acronym></abbr></li><ol id='uSvuhE'></ol><strike id='uSvuhE'></strike><label id='uSvuhE'></label><legend id='uSvuhE'><address id='uSvuhE'><thead id='uSvuhE'><tr id='uSvuhE'></tr></thead></address><dt id='uSvuhE'></dt></legend><thead id='uSvuhE'></thead><ins id='uSvuhE'><big id='uSvuhE'></big></ins><kbd id='uSvuhE'></kbd><center id='uSvuhE'><acronym id='uSvuhE'></acronym><code id='uSvuhE'></code></center><ul id='uSvuhE'><pre id='uSvuhE'></pre></ul><style id='uSvuhE'><dt id='uSvuhE'><noframes id='uSvuhE'></noframes></dt><sub id='uSvuhE'></sub><b id='uSvuhE'><thead id='uSvuhE'></thead></b></style><center id='uSvuhE'></center><button id='uSvuhE'></button><bdo id='uSvuhE'><sub id='uSvuhE'><noframes id='uSvuhE'><blockquote id='uSvuhE'><q id='uSvuhE'><noscript id='uSvuhE'></noscript><dt id='uSvuhE'></dt></q></blockquote><noframes id='uSvuhE'><i id='uSvuhE'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div>ï»? <STYLE type="text/css"> body,td,th { font-family: "微软雅黑";} body { margin: 0px; padding:0px;} td img{border:0px;} a:link { text-decoration: none;} a:visited { text-decoration: none;} a:hover { text-decoration: none;} a:active { text-decoration: none;} </STYLE> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray_d.css"><script language="javascript" src="../../news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray.js"></script><!-- CustomerNO:77656262657232307e7a47575350554403030003 --><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/news/dfiles/14446/list.vsb.css"> <script type="text/javascript" src="../../news/dfiles/14446/system/resource/js/counter.js"></script><script type="text/javascript">_jsq_(1084,'/list.jsp',-1,1259523682)</script><A href="/m6lu0n/news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换链接错误</span>"></A> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD height="120" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/top_bg.jpg) no-repeat 50% top"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="46" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/dh_bg.jpg) repeat-x 50% top"><style type="text/css"> td.b1_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg1.jpg) 15px 0px;POSITION: relative;} td.b2_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg2.jpg) no-repeat 15px 0px;POSITION: relative;} td.b3_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} td.b4_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} a.menu0_0_:link {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:visited { TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:hover {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:active {TEXT-DECORATION: none;}; table.tb1_0_{FONT-SIZE:9pt;border:0;} span.s1_0_{FONT-SIZE: 10pt;COLOR: #ddb100;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s2_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #cc0000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} span.s10_0_{FONT-SIZE: 10pt;TEXT-DECORATION: none;COLOR: #ffffff;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s20_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #000000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} </style> <SCRIPT language="javascript"> var showfix_0_ = 1; var isvertical_0_ = false; </SCRIPT> <script language="javascript" src="/system/resource/js/menu/text.js"></script> <TABLE id="t1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" height="0" width="1050"><TR><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" height="0" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1041" onmouseover="tshowLayers('1041','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1041','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/index.htm"><span class="fontstyle68545"> å­¦æ ¡é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1039" onmouseover="tshowLayers('1039','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1039','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xww.htm"><span class="fontstyle68545"> æ–°é—»é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1032" onmouseover="tshowLayers('1032','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1032','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xzyw.htm"><span class="fontstyle68545"> è®¸èŒè¦é—» </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1033" onmouseover="tshowLayers('1033','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1033','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/tzgg.htm"><span class="fontstyle68545"> é€šçŸ¥å…¬å‘Š </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1034" onmouseover="tshowLayers('1034','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1034','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xbdt_.htm"><span class="fontstyle68545"> é™¢éƒ¨åŠ¨æ€? </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1035" onmouseover="tshowLayers('1035','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1035','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/mtkw.htm"><span class="fontstyle68545"> åª’体看我 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1036" onmouseover="tshowLayers('1036','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1036','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/gzsd.htm"><span class="fontstyle68545"> é«˜èŒ¡É视点 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1040" onmouseover="tshowLayers('1040','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1040','b1_0_', '_0_','true','true')"><a rel="nofollow" class="menu0_0_" href=""><span class="fontstyle68545"> é˜³å…‰ç½?nbsp;</span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1038" onmouseover="tshowLayers('1038','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1038','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xtbjjt.htm"><span class="fontstyle68545"> æå›ç™¾å®¶è®²å ‚ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1051" onmouseover="tshowLayers('1051','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1051','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/jxky.htm"><span class="fontstyle68545"> æ•™å­¦ç§‘ç ” </span></a></TD></TR></TR></table></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="21"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1100" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD valign="top" width="221" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR></TR> <TR></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7d0801" height="31" width="220" style="color: #fff;margin-left: 10px;font-size: 14px">    通知公告</TD></TR> <TR> <TD height="220" width="220" style="border-bottom: #7d0801 1px solid;border-left: #7d0801 1px solid;border-top: #7d0801 1px solid;border-right: #7d0801 1px solid"> <DIV id="scrollupjsu1js" style="OVERFLOW: hidden; WIDTH: 200px; HEIGHT: 180px"> <DIV id="scrollup1jsu1js"><BR> <table> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4124.htm" title="许昌职业技术学é™?019年中秋节放假通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019年中ç§?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4119.htm" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘教师报名人数达不到比例须取消岗位的公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#fa052e;">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4115.htm" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘教师笔试时间通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#f70505;">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a rel="nofollow" href="" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘教师网上报名入口" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="color:#080101;">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4112.htm" title="许昌职业技术学é™?019-2020学年校历" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019-2020å­?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4116.htm" title="关于组织参与全省教詖‚²ç³»ç»Ÿâ€œå­¦å…šå²å›½å²ï¼Œåº†ä¸ƒååŽè¯žâ€ä¸»é¢˜æ•™è‚²æš¨çŸ¥è¯†ç­”题活动的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">关于组织参与全省教育系统â€?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4101.htm" title="关于审报困难离退休干部帮扶资金有关事项的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">关于审报困难离退休干部帮æ‰?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4098.htm" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘教师公告" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#f71302;">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4097.htm" title="许昌职业技术学é™?019年考核招聘教师公告" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#fc0d05;">许昌职业技术学é™?019年考核...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4096.htm" title="关于许昌职业技术学é™?019年公开招聘辅导员体检的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="color:#050505;">关于许昌职业技术学é™?019å¹?..</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> </table> </DIV> <DIV id="scrollup2jsu1js"></DIV> </DIV> <SCRIPT> function scrollupMarqueejsu1js() { try { var scrollup = document.getElementById("scrollupjsu1js"); var scrollup1 = document.getElementById("scrollup1jsu1js"); //滚动到头继续æ»? if(scrollup.scrollTop + scrollup.clientHeight == scrollup.scrollHeight) { scrollup.scrollTop-=scrollup1.clientHeight-1; } else { scrollup.scrollTop++; } } catch(e) { } } var scrollupMyMarjsu1js; function scrollupfunjsu1js() { var speed = 30; var scrollup = document.getElementById("scrollupjsu1js"); var scrollup1 = document.getElementById("scrollup1jsu1js"); var scrollup2 = document.getElementById("scrollup2jsu1js"); scrollup2.innerHTML=scrollup1.innerHTML; if(scrollup1.scrollHeight == 0 || scrollup1.scrollHeight < 180) { scrollup1.style.height="180px"; } else { scrollup1.style.height=scrollup1.scrollHeight + "px"; } if(scrollup2.scrollHeight == 0 || scrollup2.scrollHeight < 180) { scrollup2.style.height="180px"; } else { scrollup2.style.height=scrollup2.scrollHeight + "px"; } scrollupMyMarjsu1js=setInterval(scrollupMarqueejsu1js,speed); scrollup.onmouseover=function() {clearInterval(scrollupMyMarjsu1js)} scrollup.onmouseout=function() {scrollupMyMarjsu1js=setInterval(scrollupMarqueejsu1js,speed)} } window.setTimeout(scrollupfunjsu1js, 0); </SCRIPT></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="31"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width="20"> </TD> <TD valign="top" width="860" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="40" align="right" style="border-bottom: #ccc 1px solid"> <table class="winstyle68558" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置ï¼? <a href="/m6lu0n/index.htm"><span class="fontstyle68558">首页</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="/m6lu0n/xwwdh.htm"><span class="fontstyle68558">新闻ç½?/span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="/m6lu0n/xwwdh/tzgg.htm"><span class="fontstyle68558">通知公告</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><span class="fontstyle68558">正文</span></td></tr></table></TD></TR> <TR> <TD height="10"></TD></TR> <TR> <TD> <LINK href="/system/resource/style/component/news/content/title.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <style type="text/css"> .content{margin:auto;text-align:left;line-height:18px;padding:3px 0 0 0;color:#727272;} .process{width:162px;height:11px;background:#EDEDED;overflow:hidden;float:left;margin-left:26px !important;margin-left:13px;margin-right:10px;} .process div{width:160px;height:11px;border-left:1px solid #000;border-right:1px solid #000;} .process .style7{border-left-color:#ff0000;border-right-color:#ff0000;background-position:0 -77px;} </style> <script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script> <script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script> <script language="javascript" src="../../_dwr/util.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script> <form name="form68560a"> <table border="0" class="winstyle68560" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td class="titlestyle68560" align="center"> 许昌职业技术学é™?019年公开招聘专职俨å«å¹²äº‹å…¬å‘Š </td></tr> <tr height="30"><td align="center"> <span class="timestyle68560"> 2019-07-25 12:43</span> <span class="authorstyle68560">  </span> </td></tr> <tr><td align="right"> <span> </span> </td></tr> <tr><td class="contentstyle68560"> <div class="c68560_content" id="vsb_newscontent"><div id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <style><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:宋体; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:仿宋; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:"\@宋体"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:"\@仿宋"; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:10.5pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} h2 {margin-right:0cm; margin-left:0cm; font-size:18.0pt; font-family:宋体; font-weight:bold;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; vsb_temp-mode:char; border:none; padding:0cm; font-size:9.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; vsb_temp-mode:char; font-size:9.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p {margin-right:0cm; margin-left:0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} .MsoChpDefault {font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} /* Page Definitions */ @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 2.0cm 2.0cm 2.0cm; vsb_temp:15.6pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --></style> <div class="WordSection1" style="vsb_temp: 15.6pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><strong><span lang="EN-US" style="line-height: 150%; font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> </span></strong></p> <h2 style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-size: 15pt; font-weight: normal;">许昌职业技术学院是一所市属全日制公办高等职业院校,国家级优质高等职业院校。根据学校安全保卫工作需要,现面向社会公开招聘合同制专职保卫干äº?span lang="EN-US">4</span>名,招聘方案如下ï¼?/span></h2> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">一、招聘条ä»?/span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">(一)应聘人员必须具备下列条件:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">1</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、具有中华人民共和国国籍ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">2</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、遵守宪法和法律,具有良好的品行ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">3</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、具有岗位所需的专业或技能条件,同时具备岗位所需的学历或任职资格要求ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">4</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、具有岗位要求的身体条件<span lang="EN-US">(</span>具体要求参照《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检特殊标准(人民警察职位)(试行)》执行)ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">5</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、有志于从事安全保卫工作,除正常工作外,能够根据工作需要参与假期和平时夜间的值班和案件处理工作,聘期内不得申请调整工作岗位ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">(二)有下列情形之一的人员不得报考:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">1</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、曾因犯罪受过刑事处罚的<span style="color: rgb(51, 51, 51);">和曾被开除公职的</span>ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">2</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">ã€?span style="color: rgb(51, 51, 51);">涉嫌违法违纪正在接受审查的;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">3</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、曾在招聘考试中被认定有舞¡»å¼Šç­‰ä¸¥é‡è¿åæ‹›è˜çºªå¾‹è¡Œä¸ºä¸æ»¡<span lang="EN-US">5</span>年的人员ï¼?span lang="EN-US"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">4</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、曾被单位辞退或除名的ï¼?/span></p> <p style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">5</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、法律法规规定不¡ºå¾—聘用的其他情形ã€?/span></p> <p style="text-align: left; line-height: 30pt; margin-bottom: 10px; margin-left: 23.95pt;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">二、招聘岗位专业、学历、年龄要求及招聘名额</span></strong></p> <div align="center"> <table align="center" class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 859px; height: 221px; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr class="firstRow"> <td width="53" style="padding: 0cm 5.4pt; border: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 39.4pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 宋体; font-size: 18px;">招聘</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 宋体; font-size: 18px;">岗位</span></p></td> <td width="47" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; border-image: none; width: 35.4pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 宋体; font-size: 18px;">招聘</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 宋体; font-size: 18px;">专业</span></p></td> <td width="50" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; border-image: none; width: 37.65pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 宋体; font-size: 18px;">招聘</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 宋体; font-size: 18px;">人数</span></p></td> <td width="77" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; border-image: none; width: 57.75pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 宋体; font-size: 18px;">性别</span></p></td> <td width="146" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; border-image: none; width: 109.8pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 宋体; font-size: 18px;">学历</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 宋体; font-size: 18px;">条件</span></p></td> <td width="118" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; border-image: none; width: 88.15pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 宋体; font-size: 18px;">年龄</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 宋体; font-size: 18px;">要求</span></p></td> <td width="107" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; border-image: none; width: 89.55pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 宋体; font-size: 18px;">备注</span></p></td> </tr> <tr style="height: 25.6pt;"> <td width="53" align="center" valign="middle" rowspan="2" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; border-image: none; width: 39.4pt; height: 25.6pt; -ms-word-break: break-all;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">ä¿?/span><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">å?/span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">  干事<br></span></p></td> <td width="47" rowspan="2" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 35.4pt; height: 25.6pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">不限</span></p></td> <td width="50" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 37.65pt; height: 25.6pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">2</span></p></td> <td width="77" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 57.75pt; height: 25.6pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">ç”?å¥?</span></p></td> <td width="146" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 109.8pt; height: 25.6pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">全日制本科及以上</span></p></td> <td width="118" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 88.15pt; height: 25.6pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">ç”?8周岁及以下,å¥?0周岁及以ä¸?/span></p></td> <td width="107" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 89.55pt; height: 25.6pt;"><br></td> </tr> <tr style="height: 25.2pt;"> <td width="50" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 37.65pt; height: 25.2pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">2</span></p></td> <td width="77" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 57.75pt; height: 25.2pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">ç”?/span></p></td> <td width="146" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 109.8pt; height: 25.2pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">全日刦æ¶ä¸“科及以上</span></p></td> <td width="118" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 88.15pt; height: 25.2pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">28周岁及以ä¸?/span></p></td> <td width="119" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 89.55pt; height: 25.2pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">部队正式服役五年以上的退役士å…?/span></p></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt; margin-top: 10px;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">三、招聘程åº?/span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">根据岗位特点,本次招聘采取体能测试、笔试、面试程序进行,应聘人员需参加体能测试、笔试、面试、体检考察等环节,总成ç»?span lang="EN-US">=</span>体能测试成绩<span lang="EN-US">+</span>笔试成绩<span lang="EN-US">+</span>面试成绩ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">四、报名及资格审查</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">报名者需提交材料:报名表<span lang="EN-US">1</span>份(粘贴本人近期<span lang="EN-US">1</span>寸免冠照片)、同底版照片<span lang="EN-US">2</span>张,身份证原件及复印件各<span lang="EN-US">1</span>份(<span lang="EN-US">A4</span>纸横向复印)、学历学位证书(国外学历需提交教育部留学服务中心国外学历学位认证书)原件及复印件各<span lang="EN-US">1</span>份(<span lang="EN-US">A4</span>纸横向复印),在部队服役è¿?span lang="EN-US">5</span>年以上的退役士兵需提供退役证、服役材料等(复印件加盖红章)ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">报考人员如已有工作单位,进入体检阶段时须提供单位同意被聘用证明ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">符合条件的报名人数达不到招聘岗位<span lang="EN-US">3:1</span>要求的,相应减少本类别招聘人数,减少的人数等额增加至其他类别招聘人数中ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">报名和资格审查时间:<span lang="EN-US">2019</span>å¹?span lang="EN-US">8</span>æœ?span lang="EN-US">3</span>â€?span lang="EN-US">5</span>æ—?span lang="EN-US">17:30</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">报名方式:现圡óºæŠ¥åã€‚报名地点:许昌职业技术学院综合办兡ü¬æ¥¼<span lang="EN-US">403</span>å®?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">五、体能测试、笔试和面试</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 28pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">1</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、体能测试:符合条件的应聘人员首先参加体胡н测试,</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">参加体能测试人员持本人有效身份证,在规定时间和地点签到、确认,并现场签署体能测试风险告知书,不能按时到达或因个人身体原因ä¡Æ¡¡¸å®œå‚加体能测试的视为放弃。实际参加体能测试的人数达不到该类别招聘人数<span lang="EN-US">3:1</span>要求¡Ñ的,相应减少该类别招聘人数,减少的人数等额增加至其他类别招聘人数中ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">体能测试参照“国家大学生体质健康评价标准ï¼?span lang="EN-US">2014</span>年修订)”进行,测试项目各三项,分别¢Ùä¸?span lang="EN-US">50</span>米跑(男、女)、立定跳远(男)ã€?span lang="EN-US">1000</span>米跑(男)ã€?span lang="EN-US">800</span>米跑(女)ã€?span lang="EN-US">1min</span>ä»°å¡Ð¡¡§èµ·åï¼ˆå¥³ï¼‰ï¼Œå‡¡å…¶ä¸­ä¸€é¡¹ä¸è¾¾æ ‡çš„,视为体能测试不合格ã€?/span></p> <p style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt; margin-bottom: 10px;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">达到合格校à‡å‡†çš„,各单项成绩分别按百分制计分,再按权重进行折合,体能测试成绩满分为<span lang="EN-US">30</span>分:</span></p> <div align="center"> <table width="867" class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border: rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 867px; height: 212px; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr class="firstRow" style="height: 22.6pt;"> <td width="215" style="padding: 0cm 5.4pt; border: 1pt solid rgb(0, 0, 0); border-image: none; width: 161.2pt; height: 22.6pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-size: 18px;"><strong><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋;">项目</span></strong><strong><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋;"></span></strong></span></p></td> <td width="59" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; border-image: none; width: 44.4pt; height: 22.6pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-size: 18px;"><strong><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋;">权重</span></strong></span></p></td> <td width="186" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; border-image: none; width: 139.2pt; height: 22.6pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-size: 18px;"><strong><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋;">合格标准</span></strong></span></p></td> <td width="146" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; border-image: none; width: 109.2pt; height: 22.6pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="font-size: 18px;"><strong><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋;">计分标准</span></strong></span></p></td> </tr> <tr> <td width="215" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; border-image: none; width: 161.2pt;"><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">50米跑(男、女ï¼?/span></p></td> <td width="59" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 44.4pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">10%</span></p></td> <td width="186" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 139.2pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">男≤9‡è³ï¼Œå¥³â‰¤10.2â€?/span></p></td> <td width="146" rowspan="4" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 109.2pt;"><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">依据成绩对应分值计分,¡¼å•é¡¹æˆç»©è¶…过满分后不加分ã€?/span></p></td> </tr> <tr> <td width="215" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; border-image: none; width: 161.2pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">1000米跑(男),800米跑(女ï¼?/span></p></td> <td width="59" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 44.4pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">10%</span></p></td> <td width="186" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 139.2pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">男≤4â€?0″,女≤4â€?2â€?/span></p></td> </tr> <tr> <td width="215" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; border-image: none; width: 161.2pt;"><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">立定跳远(男ï¼?/span></p></td> <td width="59" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 44.4pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">10%</span></p></td> <td width="186" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 139.2pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">男≥210厘米</span></p></td> </tr> <tr> <td width="215" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; border-image: none; width: 161.2pt;"><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">1min仰卧起坐(女ï¼?/span></p></td> <td width="59" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 44.4pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">10%</span></p></td> <td width="186" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0); padding: 0cm 5.4pt; width: 139.2pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 150%;"><span style="line-height: 150%; font-family: 仿宋; font-size: 18px;">女≥27æ¬?/span></p></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 21pt; margin-top: 10px;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体;">  </span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">体能测试的时间地点在许昌职业技术学院网站公布ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">2</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、笔è¯?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">根据体能测试合格人员的成绩,æŒ?span lang="EN-US">5</span>âˆ?span lang="EN-US">1</span>的比例从高分到ä¡î½Žåˆ†ç¡®å®šå‚加笔试人å‘?span style="color: rgb(51, 51, 51);">(如进入笔试最后一名并列,并列人员全部进入</span>笔试<span style="color: rgb(51, 51, 51);">ï¼?/span>。笔试内容为职业道德和岗位需求的沦ػ安、保卫、消防、安全等方面的法规、知识,满分ä¸?span lang="EN-US">100</span>分,在总成绩中的比重为¡¿<span lang="EN-US">40%</span>ã€?笔试成绩原始分低äº?span lang="EN-US">40</span>分,不得进入面试环节ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">3</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、面è¯?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">根据体能测试和笔试两项成绩之和ï¦Ø¡¡¼ŒæŒ?span lang="EN-US">3</span>âˆ?span lang="EN-US">1</span>的比例从高分到低分确定参加面试人å‘?span style="color: rgb(51, 51, 51);">(如进入面试最后一名并列,并列人员全部进入</span>面试<span style="color: rgb(51, 51, 51);">ï¼?/span>。面试围绕安全防范方面的基本知识和技能进行,考察考生的语言表达、知识技能和思维能力等方面的水平,满分为<span lang="EN-US">100</span>分,在总成绩中的比重为<span lang="EN-US">30%</span>。本类别拟聘人数与参加面试人数相等时,参加该类别面试人员的面试成绩低于本考场面试考生平均成绩¡¹çš„,不得进入下一环节ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">面试考官现场打分,面试成绩在本考场面试人员全部面试结束后当场公布ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 30pt;"><strong><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">    </span></strong><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">六、聘后待é?/span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">此次聘用的人员按聘用合同执行,首次聘期为<span lang="EN-US">5</span>年(含试用期半年),聘期¨€å†…双方责任义务和违约处理按合同约定执行,聘期内享受学院同岗位同职级人员薪资、评优评先等相关待遇ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">七、其他事é¡?/span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">1</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、本次公开招聘工作由学院纪检部门进行监督ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">2</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、资格审查贯穿招聘全过程,应聘人员严禁弄虚作假,一旦查实资格不符或不实,随即取消考试和聘用资格;若因应聘人员提供材料不全导致资格审查不通过的,后果¨Žè‡ªè´Ÿã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">3</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、许昌职业技术学院官方网站(<span lang="EN-US">/</span>)为本次招聘工作的指定网站,有关考试招聘的信息及相关事项,均通过本网站进行发布,请注¡è意关注ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">4</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、本次招聘不收取报名、考试费ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">咨询电话ï¼?span lang="EN-US">0374-2270911</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">监督电话ï¼?span lang="EN-US">0374-2270146</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 330pt;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 30pt; text-indent: 465pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;">许昌职业技术学é™?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 30pt; text-indent: 495pt;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;">2019.7.25</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 150%; text-indent: 342.6pt;"><strong><span lang="EN-US" style="line-height: 150%; font-family: 宋体;"> </span></strong></p> </div> </div> </div></div> </td></tr> <tr><td class="pagestyle68560" align="left"> </td></tr> <tr><td><div id="div_vote_id"></div></td></tr> <tr><td align="left"><span> </span></td></tr> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr><td align="right"> <span>ã€?/span><a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();"><span>关闭¡Ì窗口</span></a><span>ã€?/span> </td></tr> </table> </form> <script type="text/javascript"> function dosuba68560a() { try{ var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); if(ua.indexOf("msie 8")>-1) { window.external.AddToFavoritesBar(document.location.href,document.title,"");//IE8 }else{ if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href, document.title); }else if(window.sidebar) { window.sidebar.addPanel( document.title, document.location.href, "");//firefox } } } catch (e){alert("无法自动添加到收藏夹,请使用 Ctrl + d 手动添加");} } </script> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7e231e" height="88" valign="center" align="center"> <p style="color: #fff;font-size:12px;text-align: center;line-height: 30px;">版权所有:许昌职业技术学é™? 地址:河南省许昌市新兴路4336å? 邮编4610001</p></TD></TR></TBODY></TABLE><MAP name="AutoMap1"><AREA href="../../news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换链接错误</span>" shape="rect" target="" coords="3,54,221,95"><AREA href="" shape="rect" target="" coords="0,0,216,47"></MAP> </BODY></HTML>