ï»?HTML>许昌职业¦Î技术学é™?019年公开招聘专职辅导员公å‘?许昌聨ŽŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™?/TITLE> <meta name="keywords" content="大发快3有人赚钱了吗" /> <meta name="description" content="大发快3有人赚钱了吗," /> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232300201465c --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/news/content_news.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1033,'/news/content_news.jsp',4069,1088093942)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="m6lu0n" > <div style='display:none'><q id='FUg333'><h1><a href="http://ppzol.com/" title="大发快3有人赚钱了吗">大发快3有人赚钱了吗</a></h1></q><tt id='FUg333'><dd id='FUg333'><noscript id='FUg333'><dl id='FUg333'><i id='FUg333'></i><dd id='FUg333'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='FUg333'></tr><td id='FUg333'></td><q id='FUg333'></q><dd id='FUg333'></dd><div id='FUg333'><button id='FUg333'><tfoot id='FUg333'><i id='FUg333'><dl id='FUg333'><i id='FUg333'><strike id='FUg333'><dt id='FUg333'></dt></strike></i></dl></i><pre id='FUg333'></pre></tfoot><u id='FUg333'></u><small id='FUg333'></small></button><tr id='FUg333'></tr></div><strike id='FUg333'></strike><label id='FUg333'></label><button id='FUg333'></button><optgroup id='FUg333'></optgroup><dd id='FUg333'></dd><sup id='FUg333'><del id='FUg333'><strike id='FUg333'><dd id='FUg333'></dd></strike></del></sup><fieldset id='FUg333'><p id='FUg333'></p></fieldset><big id='FUg333'><big id='FUg333'><address id='FUg333'><dl id='FUg333'></dl></address><dd id='FUg333'></dd><table id='FUg333'><abbr id='FUg333'><strong id='FUg333'><blockquote id='FUg333'></blockquote></strong></abbr><td id='FUg333'><pre id='FUg333'></pre></td></table></big></big><q id='FUg333'><abbr id='FUg333'><thead id='FUg333'></thead></abbr></q><li id='FUg333'><q id='FUg333'><acronym id='FUg333'><dd id='FUg333'><td id='FUg333'><noframes id='FUg333'><tr id='FUg333'><strong id='FUg333'></strong><small id='FUg333'></small><button id='FUg333'></button><li id='FUg333'><noscript id='FUg333'><big id='FUg333'></big><dt id='FUg333'></dt></noscript></li></tr><ol id='FUg333'><option id='FUg333'><table id='FUg333'><blockquote id='FUg333'><tbody id='FUg333'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='FUg333'></u><kbd id='FUg333'><kbd id='FUg333'></kbd></kbd></noframes><abbr id='FUg333'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='FUg333'><button id='FUg333'><abbr id='FUg333'></abbr></button></thead><button id='FUg333'><u id='FUg333'><u id='FUg333'></u></u><tr id='FUg333'><optgroup id='FUg333'><dd id='FUg333'><dfn id='FUg333'><tt id='FUg333'><thead id='FUg333'><optgroup id='FUg333'></optgroup></thead></tt><legend id='FUg333'></legend><noframes id='FUg333'><b id='FUg333'><form id='FUg333'></form></b></noframes></dfn><pre id='FUg333'></pre></dd></optgroup><dl id='FUg333'><big id='FUg333'><dd id='FUg333'><td id='FUg333'><dir id='FUg333'></dir></td></dd></big><optgroup id='FUg333'></optgroup><dfn id='FUg333'></dfn></dl></tr></button><strong id='FUg333'></strong><ol id='FUg333'><dfn id='FUg333'><kbd id='FUg333'></kbd></dfn></ol><ul id='FUg333'></ul><noframes id='FUg333'></noframes><blockquote id='FUg333'></blockquote><fieldset id='FUg333'></fieldset><sup id='FUg333'><p id='FUg333'><tt id='FUg333'><sup id='FUg333'><bdo id='FUg333'><ol id='FUg333'><sup id='FUg333'><dl id='FUg333'><em id='FUg333'><label id='FUg333'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='FUg333'></address></sup></tt></p><fieldset id='FUg333'><noframes id='FUg333'><code id='FUg333'><strong id='FUg333'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='FUg333'></sup><div id='FUg333'><pre id='FUg333'><select id='FUg333'></select><td id='FUg333'></td></pre></div><kbd id='FUg333'><u id='FUg333'></u></kbd><div id='FUg333'></div><blockquote id='FUg333'></blockquote><q id='FUg333'></q><th id='FUg333'></th><big id='FUg333'></big><address id='FUg333'><b id='FUg333'><select id='FUg333'></select></b></address><code id='FUg333'></code><ul id='FUg333'><strike id='FUg333'></strike></ul><noscript id='FUg333'></noscript><pre id='FUg333'></pre><div id='FUg333'><p id='FUg333'></p></div><tfoot id='FUg333'></tfoot><thead id='FUg333'><bdo id='FUg333'></bdo></thead><kbd id='FUg333'></kbd><p id='FUg333'><fieldset id='FUg333'><style id='FUg333'></style></fieldset></p><acronym id='FUg333'><big id='FUg333'><code id='FUg333'></code></big></acronym><noframes id='FUg333'><fieldset id='FUg333'></fieldset></noframes><ol id='FUg333'></ol><font id='FUg333'></font><td id='FUg333'><ol id='FUg333'></ol></td><center id='FUg333'></center><option id='FUg333'></option><legend id='FUg333'></legend><big id='FUg333'></big><sub id='FUg333'><ol id='FUg333'><li id='FUg333'><label id='FUg333'></label></li></ol></sub><i id='FUg333'><ol id='FUg333'></ol></i><del id='FUg333'></del><tr id='FUg333'><tr id='FUg333'><bdo id='FUg333'><form id='FUg333'><em id='FUg333'></em><ins id='FUg333'><center id='FUg333'><center id='FUg333'></center></center></ins><pre id='FUg333'><em id='FUg333'></em><abbr id='FUg333'><legend id='FUg333'><div id='FUg333'><center id='FUg333'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='FUg333'></b><noframes id='FUg333'><span id='FUg333'></span></noframes><font id='FUg333'><ol id='FUg333'></ol></font><td id='FUg333'><abbr id='FUg333'><option id='FUg333'><big id='FUg333'></big></option></abbr><dfn id='FUg333'></dfn></td><form id='FUg333'><legend id='FUg333'></legend></form><td id='FUg333'><strike id='FUg333'><blockquote id='FUg333'></blockquote></strike></td><sup id='FUg333'><fieldset id='FUg333'><li id='FUg333'></li></fieldset></sup><option id='FUg333'></option><thead id='FUg333'></thead><del id='FUg333'></del><b id='FUg333'><tfoot id='FUg333'></tfoot><i id='FUg333'></i></b><sup id='FUg333'></sup><thead id='FUg333'></thead><kbd id='FUg333'></kbd><acronym id='FUg333'><strike id='FUg333'></strike></acronym><table id='FUg333'><select id='FUg333'></select></table><strong id='FUg333'></strong><center id='FUg333'></center><p id='FUg333'><b id='FUg333'><bdo id='FUg333'><span id='FUg333'></span></bdo></b></p><tr id='FUg333'><form id='FUg333'><strong id='FUg333'><dir id='FUg333'></dir></strong><th id='FUg333'></th></form><strong id='FUg333'><select id='FUg333'></select></strong></tr><form id='FUg333'><pre id='FUg333'></pre></form><code id='FUg333'></code><optgroup id='FUg333'></optgroup><strong id='FUg333'><td id='FUg333'><table id='FUg333'><legend id='FUg333'><legend id='FUg333'><big id='FUg333'><fieldset id='FUg333'><q id='FUg333'><tfoot id='FUg333'><big id='FUg333'><tt id='FUg333'><thead id='FUg333'></thead></tt></big><p id='FUg333'></p><button id='FUg333'><table id='FUg333'><ins id='FUg333'></ins><tt id='FUg333'><li id='FUg333'><thead id='FUg333'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='FUg333'><td id='FUg333'></td><tfoot id='FUg333'></tfoot></tr><strong id='FUg333'><span id='FUg333'><dfn id='FUg333'></dfn><bdo id='FUg333'><thead id='FUg333'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='FUg333'></button><ol id='FUg333'><font id='FUg333'><blockquote id='FUg333'><center id='FUg333'></center></blockquote></font></ol><strong id='FUg333'></strong><dl id='FUg333'><legend id='FUg333'></legend><sub id='FUg333'><small id='FUg333'></small></sub></dl><style id='FUg333'></style><pre id='FUg333'><code id='FUg333'></code></pre><big id='FUg333'></big><font id='FUg333'></font><bdo id='FUg333'></bdo><dfn id='FUg333'><dd id='FUg333'><button id='FUg333'><strike id='FUg333'><div id='FUg333'><div id='FUg333'><legend id='FUg333'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='FUg333'><q id='FUg333'></q></optgroup></dd><ol id='FUg333'><q id='FUg333'><dfn id='FUg333'><button id='FUg333'><tbody id='FUg333'><tbody id='FUg333'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='FUg333'></dl><fieldset id='FUg333'></fieldset><u id='FUg333'></u><div id='FUg333'><ins id='FUg333'></ins></div><strong id='FUg333'></strong><center id='FUg333'></center><strong id='FUg333'></strong><small id='FUg333'></small><td id='FUg333'><q id='FUg333'><q id='FUg333'><b id='FUg333'><optgroup id='FUg333'></optgroup></b></q><ol id='FUg333'><bdo id='FUg333'></bdo></ol><dd id='FUg333'><th id='FUg333'></th></dd><blockquote id='FUg333'></blockquote><ul id='FUg333'><style id='FUg333'></style></ul></q></td><noscript id='FUg333'></noscript><ol id='FUg333'></ol><p id='FUg333'></p><strong id='FUg333'><big id='FUg333'></big><strike id='FUg333'><q id='FUg333'><sup id='FUg333'></sup></q></strike></strong><p id='FUg333'><thead id='FUg333'><acronym id='FUg333'><tfoot id='FUg333'><kbd id='FUg333'></kbd><form id='FUg333'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='FUg333'></fieldset><b id='FUg333'><dt id='FUg333'></dt></b><sup id='FUg333'></sup><label id='FUg333'></label><noframes id='FUg333'><ins id='FUg333'></ins></noframes><td id='FUg333'></td><dfn id='FUg333'></dfn><font id='FUg333'><style id='FUg333'></style></font><tr id='FUg333'><td id='FUg333'></td></tr><dfn id='FUg333'><ul id='FUg333'></ul></dfn><tr id='FUg333'></tr><abbr id='FUg333'></abbr><strong id='FUg333'></strong><dt id='FUg333'></dt><span id='FUg333'><label id='FUg333'><td id='FUg333'></td></label><address id='FUg333'></address></span><label id='FUg333'><bdo id='FUg333'><dt id='FUg333'><dl id='FUg333'></dl></dt></bdo></label><abbr id='FUg333'><optgroup id='FUg333'></optgroup></abbr><code id='FUg333'></code><address id='FUg333'><thead id='FUg333'></thead></address><td id='FUg333'><style id='FUg333'><tbody id='FUg333'></tbody><strong id='FUg333'></strong></style></td><ul id='FUg333'><ul id='FUg333'></ul></ul><del id='FUg333'></del><th id='FUg333'><option id='FUg333'><legend id='FUg333'></legend></option></th><b id='FUg333'></b><i id='FUg333'><noscript id='FUg333'></noscript></i><q id='FUg333'></q><select id='FUg333'></select><option id='FUg333'></option><optgroup id='FUg333'><big id='FUg333'></big></optgroup><noframes id='FUg333'><acronym id='FUg333'><em id='FUg333'></em><td id='FUg333'><div id='FUg333'></div></td></acronym><address id='FUg333'><big id='FUg333'><big id='FUg333'></big><legend id='FUg333'></legend></big></address></noframes><ul id='FUg333'></ul><abbr id='FUg333'><p id='FUg333'><small id='FUg333'><bdo id='FUg333'><code id='FUg333'><i id='FUg333'><legend id='FUg333'></legend></i><sub id='FUg333'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='FUg333'></noscript><tr id='FUg333'></tr><select id='FUg333'><button id='FUg333'><dfn id='FUg333'><p id='FUg333'></p><q id='FUg333'></q></dfn></button><noframes id='FUg333'></noframes><b id='FUg333'></b></select><font id='FUg333'></font><option id='FUg333'></option><fieldset id='FUg333'></fieldset><noframes id='FUg333'><i id='FUg333'><div id='FUg333'><ins id='FUg333'></ins></div></i></noframes><tr id='FUg333'></tr><label id='FUg333'><small id='FUg333'></small><b id='FUg333'></b></label><noscript id='FUg333'><tr id='FUg333'></tr><div id='FUg333'></div><noscript id='FUg333'></noscript><tr id='FUg333'></tr></noscript><center id='FUg333'></center><dl id='FUg333'></dl><blockquote id='FUg333'></blockquote><pre id='FUg333'><dl id='FUg333'><noframes id='FUg333'><i id='FUg333'></i></noframes><dt id='FUg333'></dt></dl><label id='FUg333'><dfn id='FUg333'></dfn></label></pre><dir id='FUg333'></dir><strike id='FUg333'></strike><thead id='FUg333'></thead><span id='FUg333'></span><i id='FUg333'></i><font id='FUg333'></font><style id='FUg333'></style><font id='FUg333'></font><td id='FUg333'><select id='FUg333'><b id='FUg333'><address id='FUg333'><noscript id='FUg333'><acronym id='FUg333'></acronym></noscript></address><style id='FUg333'><tbody id='FUg333'></tbody></style></b></select><ul id='FUg333'><thead id='FUg333'></thead></ul></td><strike id='FUg333'><dt id='FUg333'></dt></strike><dfn id='FUg333'></dfn><dir id='FUg333'><b id='FUg333'></b><font id='FUg333'></font></dir><ul id='FUg333'></ul><q id='FUg333'></q><acronym id='FUg333'></acronym><center id='FUg333'><strong id='FUg333'></strong></center><ins id='FUg333'><label id='FUg333'></label><span id='FUg333'></span></ins><li id='FUg333'><blockquote id='FUg333'></blockquote></li><th id='FUg333'><table id='FUg333'></table></th><tfoot id='FUg333'></tfoot><ins id='FUg333'></ins><table id='FUg333'></table><noscript id='FUg333'><del id='FUg333'><ol id='FUg333'><center id='FUg333'><ul id='FUg333'></ul><div id='FUg333'></div></center></ol></del></noscript><strong id='FUg333'><legend id='FUg333'></legend><td id='FUg333'></td></strong><font id='FUg333'><font id='FUg333'></font></font><noscript id='FUg333'><em id='FUg333'><form id='FUg333'><sub id='FUg333'></sub></form><bdo id='FUg333'></bdo></em></noscript><address id='FUg333'></address><center id='FUg333'><del id='FUg333'></del><sup id='FUg333'></sup></center><kbd id='FUg333'></kbd><font id='FUg333'><b id='FUg333'></b><table id='FUg333'></table><blockquote id='FUg333'></blockquote></font><big id='FUg333'><q id='FUg333'><center id='FUg333'><button id='FUg333'></button></center></q></big><i id='FUg333'><form id='FUg333'><option id='FUg333'></option><dir id='FUg333'><thead id='FUg333'></thead></dir></form><tr id='FUg333'><strike id='FUg333'><noframes id='FUg333'><dl id='FUg333'></dl></noframes></strike><dt id='FUg333'></dt></tr></i><dfn id='FUg333'></dfn><tbody id='FUg333'></tbody><select id='FUg333'><dir id='FUg333'><noscript id='FUg333'><th id='FUg333'><strike id='FUg333'></strike><small id='FUg333'></small></th></noscript><tbody id='FUg333'><em id='FUg333'><optgroup id='FUg333'></optgroup><style id='FUg333'><tr id='FUg333'></tr><address id='FUg333'></address></style></em></tbody><code id='FUg333'><noscript id='FUg333'><ins id='FUg333'><font id='FUg333'></font></ins></noscript></code></dir><p id='FUg333'></p><dl id='FUg333'></dl></select><form id='FUg333'><bdo id='FUg333'></bdo><optgroup id='FUg333'><tbody id='FUg333'></tbody></optgroup><blockquote id='FUg333'><button id='FUg333'><pre id='FUg333'><li id='FUg333'><tfoot id='FUg333'><kbd id='FUg333'></kbd></tfoot><fieldset id='FUg333'><dd id='FUg333'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='FUg333'></table><span id='FUg333'><dl id='FUg333'></dl></span></blockquote></form><em id='FUg333'><small id='FUg333'><blockquote id='FUg333'></blockquote></small></em><tfoot id='FUg333'></tfoot><del id='FUg333'><pre id='FUg333'></pre></del><em id='FUg333'><acronym id='FUg333'><th id='FUg333'></th></acronym></em><fieldset id='FUg333'></fieldset><code id='FUg333'><noframes id='FUg333'></noframes></code><form id='FUg333'><optgroup id='FUg333'><dir id='FUg333'></dir></optgroup></form><strong id='FUg333'></strong><ins id='FUg333'><option id='FUg333'></option></ins><dd id='FUg333'></dd><span id='FUg333'><tbody id='FUg333'></tbody></span><strong id='FUg333'><pre id='FUg333'><form id='FUg333'></form></pre></strong><li id='FUg333'><abbr id='FUg333'><dir id='FUg333'></dir><acronym id='FUg333'></acronym></abbr></li><ol id='FUg333'></ol><strike id='FUg333'></strike><label id='FUg333'></label><legend id='FUg333'><address id='FUg333'><thead id='FUg333'><tr id='FUg333'></tr></thead></address><dt id='FUg333'></dt></legend><thead id='FUg333'></thead><ins id='FUg333'><big id='FUg333'></big></ins><kbd id='FUg333'></kbd><center id='FUg333'><acronym id='FUg333'></acronym><code id='FUg333'></code></center><ul id='FUg333'><pre id='FUg333'></pre></ul><style id='FUg333'><dt id='FUg333'><noframes id='FUg333'></noframes></dt><sub id='FUg333'></sub><b id='FUg333'><thead id='FUg333'></thead></b></style><center id='FUg333'></center><button id='FUg333'></button><bdo id='FUg333'><sub id='FUg333'><noframes id='FUg333'><blockquote id='FUg333'><q id='FUg333'><noscript id='FUg333'></noscript><dt id='FUg333'></dt></q></blockquote><noframes id='FUg333'><i id='FUg333'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div>ï»? <STYLE type="text/css"> body,td,th { font-family: "微软雅黑";} body { margin: 0px; padding:0px;} td img{border:0px;} a:link { text-decoration: none;} a:visited { text-decoration: none;} a:hover { text-decoration: none;} a:active { text-decoration: none;} </STYLE> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray_d.css"><script language="javascript" src="../../news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray.js"></script><!-- CustomerNO:77656262657232307e7a47575350554403030003 --><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/news/dfiles/14446/list.vsb.css"> <script type="text/javascript" src="../../news/dfiles/14446/system/resource/js/counter.js"></script><script type="text/javascript">_jsq_(1084,'/list.jsp',-1,1259523682)</script><A href="/m6lu0n/news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换链接错误</span>"></A> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD height="120" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/top_bg.jpg) no-repeat 50% top"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="46" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/dh_bg.jpg) repeat-x 50% top"><style type="text/css"> td.b1_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg1.jpg) 15px 0px;POSITION: relative;} td.b2_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg2.jpg) no-repeat 15px 0px;POSITION: relative;} td.b3_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} td.b4_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} a.menu0_0_:link {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:visited { TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:hover {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:active {TEXT-DECORATION: none;}; table.tb1_0_{FONT-SIZE:9pt;border:0;} span.s1_0_{FONT-SIZE: 10pt;COLOR: #ddb100;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s2_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #cc0000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} span.s10_0_{FONT-SIZE: 10pt;TEXT-DECORATION: none;COLOR: #ffffff;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s20_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #000000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} </style> <SCRIPT language="javascript"> var showfix_0_ = 1; var isvertical_0_ = false; </SCRIPT> <script language="javascript" src="/system/resource/js/menu/text.js"></script> <TABLE id="t1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" height="0" width="1050"><TR><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" height="0" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1041" onmouseover="tshowLayers('1041','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1041','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/index.htm"><span class="fontstyle68545"> å­¦æ ¡é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1039" onmouseover="tshowLayers('1039','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1039','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xww.htm"><span class="fontstyle68545"> æ–°é—»é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1032" onmouseover="tshowLayers('1032','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1032','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xzyw.htm"><span class="fontstyle68545"> è®¸èŒè¦é¡Ð¡¡—» </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1033" onmouseover="tshowLayers('1033','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1033','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/tzgg.htm"><span class="fontstyle68545"> é€šçŸ¥å…¬å‘Š </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1034" onmouseover="tshowLayers('1034','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1034','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xbdt_.htm"><span class="fontstyle68545"> é™¢éƒ¨åŠ¨æ€? </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1035" onmouseover="tshowLayers('1035','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1035','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/mtkw.htm"><span class="fontstyle68545"> åª’体看我 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1036" onmouseover="tshowLayers('1036','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1036','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/gzsd.htm"><span class="fontstyle68545"> é«˜èŒè§†ç‚¹ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1040" onmouseover="tshowLayers('1040','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1040','b1_0_', '_0_','true','true')"><a rel="nofollow" class="menu0_0_" href=""><span class="fontstyle68545"> é˜³å…‰ç½?nbsp;</span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1038" onmouseover="tshowLayers('1038','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1038','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xtbjjt.htm"><span class="fontstyle68545"> æå›ç™¨w¾å®¶è®²å ‚ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1051" onmouseover="tshowLayers('1051','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1051','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/jxky.htm"><span class="fontstyle68545"> æ•™å­¦ç§‘ç ” </span></a></TD></TR></TR></table></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="21"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1100" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD valign="top" width="221" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR></TR> <TR></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7d0801" height="31" width="220" style="color: #fff;margin-left: 10px;font-size: 14px">    通知公告</TD></TR> <TR> <TD height="220" width="220" style="border-bottom: #7d0801 1px solid;border-left: #7d0801 1px solid;border-top: #7d0801 1px solid;border-right: #7d0801 1px solid"> <DIV id="scrollupjsu1js" style="OVERFLOW: hidden; WIDTH: 200px; HEIGHT: 180px"> <DIV id="scrollup1jsu1js"><BR> <table> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4124.htm" title="许昌¡ö职业技术学é™?019年中秋节放假通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019年中ç§?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4119.htm" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘教师报名人数达不到比例须取消岗位的公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#fa052e;">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4115.htm" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘教师笡â”试时间通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#f70505;">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a rel="nofollow" href="" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘敡½™å¸ˆç½‘上报名入口" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="color:#080101;">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4112.htm" title="许昌职业技术学é™?019-2020学年校历" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019-2020å­?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4116.htm" title="关于绡ï„织参与全省教育系统“学党史国史,庆七十华诞¡á”主题教育暨知识答题活动的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">关于组织参与全省教育系统â€?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4101.htm" title="关于审报¡Ó困难离退休干部帮扶资金有关事项的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">关于审报困难离退休干部帮æ‰?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4098.htm" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘教师公告" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#f71302;">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4097.htm" title="许昌职业技术学é™?019年考核招聘教师公告" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#fc0d05;">许昌职业技术学é™?019年考核...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4096.htm" title="关于许昌职业©I技术学é™?019年公开招聘辅导员体检的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="color:#050505;">关于许昌职业技术学é™?019å¹?..</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> </table> </DIV> <DIV id="scrollup2jsu1js"></DIV> </DIV> <SCRIPT> function scrollupMarqueejsu1js() { try { var scrollup = document.getElementById("scrollupjsu1js"); var scrollup1 = document.getElementById("scrollup1jsu1js"); //滚动到头继续æ»? if(scrollup.scrollTop + scrollup.clientHeight == scrollup.scrollHeight) { scrollup.scrollTop-=scrollup1.clientHeight-1; } else { scrollup.scrollTop++; } } catch(e) { } } var scrollupMyMarjsu1js; function scrollupfunjsu1js() { var speed = 30; var scrollup = document.getElementById("scrollupjsu1js"); var scrollup1 = document.getElementById("scrollup1jsu1js"); var scrollup2 = document.getElementById("scrollup2jsu1js"); scrollup2.innerHTML=scrollup1.innerHTML; if(scrollup1.scrollHeight == 0 || scrollup1.scrollHeight < 180) { scrollup1.style.height="180px"; } else { scrollup1.style.height=scrollup1.scrollHeight + "px"; } if(scrollup2.scrollHeight == 0 || scrollup2.scrollHeight < 180) { scrollup2.style.height="180px"; } else { scrollup2.style.height=scrollup2.scrollHeight + "px"; } scrollupMyMarjsu1js=setInterval(scrollupMarqueejsu1js,speed); scrollup.onmouseover=function() {clearInterval(scrollupMyMarjsu1js)} scrollup.onmouseout=function() {scrollupMyMarjsu1js=setInterval(scrollupMarqueejsu1js,speed)} } window.setTimeout(scrollupfunjsu1js, 0); </SCRIPT></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="31"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width="20"> </TD> <TD valign="top" width="860" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="40" align="right" style="border-bottom: #ccc 1px solid"> <table class="winstyle68558" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置ï¼? <a href="/m6lu0n/index.htm"><span class="fontstyle68558">首页</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="/m6lu0n/xwwdh.htm"><span class="fontstyle68558">新闻ç½?/span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="/m6lu0n/xwwdh/tzgg.htm"><span class="fontstyle68558">通知公告</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><span class="fontstyle68558">正文</span></td></tr></table></TD></TR> <TR> <TD height="10"></TD></TR> <TR> <TD> <LINK href="/system/resource/style/component/news/content/title.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <style type="text/css"> .content{margin:auto;text-align:left;line-height:18px;padding:3px 0 0 0;color:#727272;} .process{width:162px;height:11px;background:#EDEDED;overflow:hidden;float:left;margin-left:26px !important;margin-left:13px;margin-right:10px;} .process div{width:160px;height:11px;border-left:1px solid #000;border-right:1px solid #000;} .process .style7{border-left-color:#ff0000;border-right-color:#ff0000;background-position:0 -77px;} </style> <script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script> <script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script> <script language="javascript" src="../../_dwr/util.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script> <form name="form68560a"> <table border="0" class="winstyle68560" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td class="titlestyle68560" align="center"> 许昌职业技术学é™?019年公开招聘专职辅导员公å‘? </td></tr> <tr height="30"><td align="center"> <span class="timestyle68560"> 2019-07-25 12:33</span> <span class="authorstyle68560">  </span> </td></tr> <tr><td align="right"> <span> </span> </td></tr> <tr><td class="contentstyle68560"> <div class="c68560_content" id="vsb_newscontent"><div id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <style><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:宋体; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:仿宋; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:"\@宋体"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:"\@仿宋"; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:10.5pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} h2 {margin-right:0cm; margin-left:0cm; font-size:18.0pt; font-family:宋体; font-weight:bold;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; vsb_temp-mode:char; border:none; padding:0cm; font-size:9.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; vsb_temp-mode:char; font-size:9.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoTitle, li.MsoTitle, div.MsoTitle {mso-style-link:"标题 Char"; margin-top:12.0pt; margin-right:0cm; margin-bottom:3.0pt; margin-left:0cm; text-align:center; font-size:16.0pt; font-family:"Calibri Light","sans-serif"; font-weight:bold;} p {margin-right:0cm; margin-left:0cm; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} span.Char {mso-style-name:"标题 Char"; mso-style-link:标题; font-family:"Calibri Light","sans-serif"; font-weight:bold;} .MsoChpDefault {font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} /* Page Definitions */ @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:66.35pt 61.8pt 63.5pt 67.45pt; vsb_temp:15.6pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} --></style> <div class="WordSection1" style="vsb_temp: 15.6pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 150%;"><span lang="EN-US" style="line-height: 150%; font-family: 宋体;"> </span></p> <h2 style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-size: 15pt; font-weight: normal;">许昌职业技术学院是一所市属全日制公办高等职业院校,国家级优质高等职业院校。根据教育部《普通高等学校辅导员队伍建设规定¨ã€‹å’Œå­¦æ ¡å­¦ç”Ÿæ•™è‚²ç®¡ç†éœ€è¦ï¼Œå†³å®šä»¥äººäº‹ä»£ç†æ–¹å¼å…¬å¼€æ‹›è˜è˜ä»»åˆåŒåˆ¶ä¸“职辅导员<span lang="EN-US">16</span>名。现将有关事项公布如下:</span></h2> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt; margin-left: 0cm;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">一ã€?/span><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">招è¡â˜å²—位ï¼?/span></strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">专职辅导员ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">二、招聘条ä»?/span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">(一)应聘人员必须具备下列条件¼š</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">1</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、具有中华人民共和国国籍ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">2</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、遵守宪法和法律¡õï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">3</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、具有良好的品行ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">4</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、具有岗位所需的专业或技能条件,同时具备岗位所需的学历或任职资格要求ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">5</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、具有å¡ý²—位要求的身体条件ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">6</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、年龄截止日期以公告发布乡Ӌ日ï¼?span lang="EN-US">7</span>æœ?span lang="EN-US">25</span>日)为准,如ï¼?span lang="EN-US">35</span>岁以下是æŒ?span lang="EN-US">1984</span>å¹?span lang="EN-US">7</span>æœ?span lang="EN-US">25</span>日(含)以后出生ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">7</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、具有拟招聘岗位所需要的其他条件ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">(二)有下列情形之一的人员不¨Žå¾—报考:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">1</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、曾因犯罪受过刑事处罚的<span style="color: rgb(51, 51, 51);">和曾被开除公职的</span>ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">2</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">ã€?span style="color: rgb(51, 51, 51);">涉嫌违法¡ñ违纪正在接受审查的;</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">3</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、曾在招聘考试中被认定有舞弊等严重违反招聘纪律行为不满<span lang="EN-US">5</span>年的亨Kºå‘˜ï¼?span lang="EN-US"> </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">4</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、曾被单位辞退或é¨w™¤åçš„ï¼?/span></p> <p style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">5</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、法律法规规定不得聘用的其他情形ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt; margin-left: 0cm;"><strong><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">三ã€?/span></strong><strong> </strong><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">招聘岗位专业、学历、年龄要求及招聘名额(见附表ï¼?/span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">四、招聘程åº?/span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">本次招聘依照事业单位公开招聘稦· ‹åºè¿›è¡Œï¼Œåº”聘人员需参加笔试、面试、体检考察等环节,考试总成ç»?span lang="EN-US">=</span>笔试成绩×<span lang="EN-US">40%+</span>面试成绩×<span lang="EN-US">60%</span>ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">(一)报名及资格审查ï¼?/span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">报名¨z时间ï¼?span lang="EN-US">2019</span>å¹?span lang="EN-US">8</span>æœ?span lang="EN-US">3</span>â€?span lang="EN-US">5</span>æ—?span lang="EN-US">17:30.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">报名方式:网上报名ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">1</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、提交报名申è¯?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">报考者于报名时间内登¨ˆå½•è®¸æ˜ŒèŒä¸¡÷šæŠ€æœ¯å­¦é™¢å®˜æ–¹ç½‘站(<span lang="EN-US">/</span>),点击“网上报名入口”进入网上报名系统,按要求提交《诚信承诺书》、《报¡Þ名申请》并上传本人电子照片(要求:</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">â‘?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">单色背景¨K,正面、免冠近期证件照ï¼?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">â‘?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">格式<span lang="EN-US">JPG</span>ï¼?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">â‘?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">文件大小<span lang="EN-US">20KB</span>以下ï¼?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">â‘?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">照片大小宽约<span lang="EN-US">114</span>像素<span lang="EN-US">,</span>高约<span lang="EN-US">156</span>像素。最终效果以输出后的大小为å¡Ñ‡†ï¼‰ã€‚报考人员只¦Î¡¡èƒ½é€‰æŠ¥ä¸€ä¸ªå²—位,报名和整个招聘过程中©I使用的身份证与相关信息必须一致ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">报名申请被接受后,将向报考者反馈一个报名序号。樐Š¥ååºå·æ˜¯æŠ¥è€ƒè€…查询报考è¡óµ„格审查结果、下载打印准考证和成绩查询等事项的重要依据,须妥善保管ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">2</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、查询资格审查结æž?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">报名申请被接受的人员,可于提交报名申è¯?span lang="EN-US">2</span>日后上网查看是否逦æšè¿‡æŠ¥è€ƒèµ„格审查。通过报考资格审查的人员,不能再报考其他岗位;报考ç¡ü”³è¯·å°šæœªå®¡æŸ¥æˆ–未通过报考资格审查的人员,可以改报其他岗位。报考者填报资料不全或电子煡þ§ç‰‡ä¸ç¬¦åˆè¦æ±‚的,报考者应及æ¡É—¶è¡¥å……¡É或更新并按要求再次提交审查,材料不齐的不予通过ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">3</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、网上打印准¡á考证</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">报考资格审查通过的报名人员,äº?span lang="EN-US">2019</span>å¹?span lang="EN-US">8</span>æœ?span lang="EN-US">7</span>日上å?span lang="EN-US">9:00</span>以后自行登录报名系统下载并打印准考证ï¼?span lang="EN-US">A4</span>纸)ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">4</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、其他事é¡?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">各招聘类刨|«çš„报名人数和实际参加笔试的人数与拟招聘人数的比例不低于<span lang="EN-US">3</span>âˆ?span lang="EN-US">1</span>,达不到<span lang="EN-US">3</span>âˆ?span lang="EN-US">1</span>的,需核减相应招聘人数,核减后仍达不到比例的,该类别取消ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">对核减的招聘亨uºæ•°ç›¸åº”增加到“不陨Žä¸“业”招聘人数中,报名的考生不变;对取消的招聘类别,考生默认转入“不限专业”招聘报考人员中,同时将原专¡ú业的招聘名额增加至“不限专业”招聘人¡Æ数中(报名人数与拟招聘人数的比例仍按不低äº?span lang="EN-US">3</span>âˆ?span lang="EN-US">1</span>的标准执行)ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">(二…e)笔试和面试</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">1</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、笔è¯?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">ï¼?span lang="EN-US">1</span>)笔试内容为教育基本理论(含教育泡̕规)、公¡ù共基础知识,满分为<span lang="EN-US">100</span>分。笔试成绩I¡¡©åœ¨è®¸æ˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™¢ç½‘站上发布ã€?</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">ï¼?span lang="EN-US">2</span>)笔试地点:许昌职业技术学é™?span lang="EN-US">  </span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">ï¼?span lang="EN-US">3</span>)笔试时间ï¨L¼š<span lang="EN-US">2019</span>å¹?span lang="EN-US">8</span>æœ?span lang="EN-US">10</span>日上å?span lang="EN-US">9</span>ç‚?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">2</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、面试资格确è®?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">根据笔试成绩,按<span lang="EN-US">3</span>âˆ?span lang="EN-US">1</span>的比例从高分到低分确定参加面试人å‘?span style="color: rgb(51, 51, 51);">(如进入面试最后一名并列,并列人员全部进入面试ï¼?/span>。笔诡Ǖ成绩低äº?span lang="EN-US">40</span>分,不得进入面试环节ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">参加面试资æ¦Î ¼ç¡®è®¤äººå‘˜æŒæœ¬äººæœ‰æ•ˆèº«ä»½è¯ã€æ¯•ä¸šè¯ã€å­¦ä½è¯ã€ç¬”试准¡þ考证及证明本人专业方向的学籍材料等原件及复印件进行面试资格确认。在职人员同旨¶å‡ºå…·æœ¬å•ä½åŒæ„æŠ¥è€ƒè¯æ˜Žï¼›ç•™å­¦å›žå›½äººå‘˜åŒæ—¶æäº¤æˆ‘国驻外使(领)馆教育文化处(组)出具的留学回国人员证明、教育部留学服务¡ý机构出具的国外学历学位认证书原件及复印件各一份。面试è¦Øµ„格确认的时间、地点在许昌职业技术学院官方网站(<span lang="EN-US">/</span>)发布。逾期不到的,视为自动放弃面试资格ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">面试资格确认时,对报考者本人及有关证书¨ˆè¿›è¡Œæ ¸å¯¹ã€‚凡有关材料信息不实的,取消其参加面试资格。面试空缺人数从高分到低¡¾åˆ†ä¾æ¬¡é€’è¡¥ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">3</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、面è¯?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">ï¼?span lang="EN-US">1</span>)面试时间:<span lang="EN-US">2019</span>å¹?span lang="EN-US">8</span>月中旬(具体时间另行通ç¡ôŸ¥ï¼‰ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">ï¼?span lang="EN-US">2</span>)面试方法:<span style="background: rgb(248, 252, 255); color: rgb(51, 51, 51);">采用自我陈述<span lang="EN-US">+</span>案例分析的方式进行,</span>满分ä¸?span lang="EN-US">100</span>分。拟聘岗位数与参劦·  é¢è¯•äººæ•°ç›¸ç­‰æ—¶ï¼Œå‚加该岗位面试人员的面试成绩低于本考场面试考生平均成绩,且低于进入体检人员最低分的,丨|å¾—进入下一环节。同一专业考生在不同考场面试的,采取二次平均法对其原始成绩进行平衡ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">报考同一个岗位人员考试总成绩相同的,按面试成绩从高¡Þ分到低分等额确定进入下一环节人员;如面试成绩也相¡Æ¡¡åŒï¼Œåˆ™çŽ°åœºè¿›è¡Œé¢è¯•åŠ è¯•ï¼ŒæŒ‰é¢è¯•åŠ è¯•æˆç»©ç­‰é¢ç¡®å®šè¿›å…¥ä¸‹ä¸€çŽ¯èŠ‚亦ơ¡ºå‘˜ï¼Œé¢è¯•åŠ è¯•æˆç»©ä¸å½±å“å…¶ä»–人员原有排名ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">(三)体检与考察</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">体检人员按拟招聘岗位人数<span lang="EN-US">1:1</span>毡î”例从高分到低分确定,对体检合格人员等额进行考察。体检环节凨‹ºçŽ°å²—位空缺、考察环节自愿放弃出现岗位空缺的,按考试总成绩依次递补ã€?/span></p> <p style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">1</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、体检时间:另¡ð行通知ï¼?span style="color: rgb(51, 51, 51);">体检项目和办法参照《教师资格申请人员体格检查标准(<span lang="EN-US">2017</span>年修订)》执行,因个人原因不¨è能完成体检的,视为自动放弃¦æã€?/span><span style="color: black;">对体检结果有疑问的,可根据体检的有关规定提出复检。复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准ã€?/span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">2</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">ã€?span style="color: black;">考察主要侧重于思想政治表现、道德娎“è´¨ã€æŠ¥åèµ„格等ã€?/span></span></p> <p style="line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">(四ï¼?span style="color: rgb(51, 51, 51);">公示和办理聘用手ç»?/span></span></strong></p> <p style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;">根据考å¡è¯Ÿç»“果确定拟聘用人员,经学院党委研究后,在学院罤ב站公示拟聘用人员名单。公礨}ºæœŸæ»¡æ— å¼‚议后,由学院按人事代理方式聘用。学院与受聘人员签订聘用协议,分配到学院所属单¡Ì位工作。新聘用人员在接到聘用通ç¨èŸ¥åŽï¼Œå¿…须在规定时间内办理有关手续,到用人单位报到,对无正当理由逾期不办理手绨­çš„,取消其聘用资格ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">五、聘后å¡í¾…é?/span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">此次聘用的专职辅导员按人事代理待遇执行,签订聘用合同,首次聘期为<span lang="EN-US">3</span>年(含试用期半年),聘期内双¡ö方责任义务和违约处理按合同约定执行,…e职稌§°è¯„定、薪资待遇参照学院同岗位人员执行ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt;"><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">六、其ä»?/span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">1</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、本次公开招聘工作由学院纪检部门进行监督ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">2</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、资校ú¼å®¡æŸ¥è´¯ç©¿æ‹›è˜å…¨è¿‡ç¨‹ï¼ŒæŠ¥è€ƒäººå‘˜æŠ¥åæ—¶æä¾›çš„信息和有关材料必须真实有效,塽‡¡å‘现报考人员与招聘岗位所要求皡ü„资格条件不符或提供虚假材料的,即取消其考试、聘用资格;若因应聘¡õ¡¡äººå‘˜æä¾›ææ–™ä¸å…¨å¯¼è‡´èµ„格审查不通过的,后果自负ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">3</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、许昌è…eŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™¢å®˜æ–¹ç½‘站(<span lang="EN-US">/</span>)为本次公开招聘工作的指定网站,有关考试招聘的信息及相关事项,均通过本网站进¡ò行发布,请注意关注ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">4</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">、本次招聘不收取报名、考试费ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">咨询电话ï¼?span lang="EN-US">0374-2270911</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">监督电话¨ï¼?span lang="EN-US">0374-2270146</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;">许昌职业技术学é™?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;">2019.7.25</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 30pt; text-indent: 30.1pt;"><strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 宋体; font-size: 15pt;">附表:许昌职业技术学é™?span lang="EN-US">2019</span>年专职辅导员招聘计划è¡?/span></strong></p> <div align="center"> <table width="697" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="width: 697px; height: 258px; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr class="firstRow" style="height: 46.8pt;"> <td width="137" style="padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; border: 1pt solid black; border-image: none; width: 102.9pt; height: 46.8pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 14pt;">专业</span></p></td> <td width="165" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: black black black rgb(0, 0, 0); padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; border-image: none; width: 124.05pt; height: 46.8pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 14pt;">学历要求</span></p></td> <td width="122" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: black black black rgb(0, 0, 0); padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; border-image: none; width: 91.2pt; height: 46.8pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 14pt;">年龄要桿±‚</span></p></td> <td width="121" style="border-width: 1pt 1pt 1pt medium; border-style: solid solid solid none; border-color: black black black rgb(0, 0, 0); padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; border-image: none; width: 90.6pt; height: 46.8pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 14pt;">招聘人数</span></p></td> </tr> <tr style="height: 48pt;"> <td width="137" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; border-image: none; width: 102.9pt; height: 48pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 18px;">不限</span></p></td> <td width="165" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; width: 124.05pt; height: 48pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 18px;">全日制硕士研究生及以ä¸?/span></p></td> <td width="122" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; width: 91.2pt; height: 48pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 18px;">35周岁口ÀŠä»¥ä¸?/span></p></td> <td width="121" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; width: 90.6pt; height: 48pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 18px;">10</span></p></td> </tr> <tr style="height: 48pt;"> <td width="137" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; border-image: none; width: 102.9pt; height: 48pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 18px;">音乐、美术、体育类</span></p></td> <td width="165" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; width: 124.05pt; height: 48pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 18px;">全日制硕士研究生及以ä¸?/span></p></td> <td width="122" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; width: 91.2pt; height: 48pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 18px;">35周岁及ä¡Ñ»¥ä¸?/span></p></td> <td width="121" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; width: 90.6pt; height: 48pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 18px;">5</span></p></td> </tr> <tr style="height: 43pt;"> <td width="137" style="border-width: medium 1pt 1pt; border-style: none solid solid; border-color: rgb(0, 0, 0) black black; padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; border-image: none; width: 102.9pt; height: 43pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 18px;">医学、生物学、化å­?/span></p></td> <td width="165" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; width: 124.05pt; height: 43pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 18px;">全日制硕士研究生及以ä¸?/span></p></td> <td width="122" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; width: 91.2pt; height: 43pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 18px;">35周岁及以ä¸?/span></p></td> <td width="121" style="border-width: medium 1pt 1pt medium; border-style: none solid solid none; border-color: rgb(0, 0, 0) black black rgb(0, 0, 0); padding: 0.6pt 0.6pt 0cm; width: 90.6pt; height: 43pt;"><p class="MsoNormal" style="text-align: center; vertical-align: middle;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 18px;">1</span></p></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p class="MsoNormal" style="text-align: left; line-height: 150%; text-indent: 252pt;"><span lang="EN-US" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 150%; font-family: 宋体;"> </span></p> </div> </div> </div></div> </td></tr> <tr><td class="pagestyle68560" align="left"> </td></tr> <tr><td><div id="div_vote_id"></div></td></tr> <tr><td align="left"><span> </span></td></tr> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr><td align="right"> <span>ã€?/span><a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();"><span>关闭窗娐£</span></a><span>ã€?/span> </td></tr> </table> </form> <script type="text/javascript"> function dosuba68560a() { try{ var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); if(ua.indexOf("msie 8")>-1) { window.external.AddToFavoritesBar(document.location.href,document.title,"");//IE8 }else{ if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href, document.title); }else if(window.sidebar) { window.sidebar.addPanel( document.title, document.location.href, "");//firefox } } } catch (e){alert("无法自动添加到收藏夹,请使用 Ctrl + d 手动添加");} } </script> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7e231e" height="88" valign="center" align="center"> <p style="color: #fff;font-size:12px;text-align: center;line-height: 30px;">版权所有:许æ¨è˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™? 地址:河南省许昌市新兴路4336å? 邮编4610001</p></TD></TR></TBODY></TABLE><MAP name="AutoMap1"><AREA href="../../news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换链接错误</span>" shape="rect" target="" coords="3,54,221,95"><AREA href="" shape="rect" target="" coords="0,0,216,47"></MAP> </BODY></HTML>