ï»?HTML>我校深化内涵¨Œå»ºè®¾æå‡å‘展质量专题研修班圆满结æ?许昌¨K职业技术学é™?/TITLE> <meta name="keywords" content="大发快3免费破解版软件" /> <meta name="description" content="大发快3免费破解版软件," /> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/_sitegray/_sitegray.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232300201465c --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/news/content_news.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1032,'/news/content_news.jsp',4102,1088093942)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </HEAD> <body id="m6lu0n" > <div style='display:none'><q id='0VNhoR'><h1><a href="http://www.ppzol.com/" title="大发快3免费破解版软件">大发快3免费破解版软件</a></h1></q><tt id='0VNhoR'><dd id='0VNhoR'><noscript id='0VNhoR'><dl id='0VNhoR'><i id='0VNhoR'></i><dd id='0VNhoR'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='0VNhoR'></tr><td id='0VNhoR'></td><q id='0VNhoR'></q><dd id='0VNhoR'></dd><div id='0VNhoR'><button id='0VNhoR'><tfoot id='0VNhoR'><i id='0VNhoR'><dl id='0VNhoR'><i id='0VNhoR'><strike id='0VNhoR'><dt id='0VNhoR'></dt></strike></i></dl></i><pre id='0VNhoR'></pre></tfoot><u id='0VNhoR'></u><small id='0VNhoR'></small></button><tr id='0VNhoR'></tr></div><strike id='0VNhoR'></strike><label id='0VNhoR'></label><button id='0VNhoR'></button><optgroup id='0VNhoR'></optgroup><dd id='0VNhoR'></dd><sup id='0VNhoR'><del id='0VNhoR'><strike id='0VNhoR'><dd id='0VNhoR'></dd></strike></del></sup><fieldset id='0VNhoR'><p id='0VNhoR'></p></fieldset><big id='0VNhoR'><big id='0VNhoR'><address id='0VNhoR'><dl id='0VNhoR'></dl></address><dd id='0VNhoR'></dd><table id='0VNhoR'><abbr id='0VNhoR'><strong id='0VNhoR'><blockquote id='0VNhoR'></blockquote></strong></abbr><td id='0VNhoR'><pre id='0VNhoR'></pre></td></table></big></big><q id='0VNhoR'><abbr id='0VNhoR'><thead id='0VNhoR'></thead></abbr></q><li id='0VNhoR'><q id='0VNhoR'><acronym id='0VNhoR'><dd id='0VNhoR'><td id='0VNhoR'><noframes id='0VNhoR'><tr id='0VNhoR'><strong id='0VNhoR'></strong><small id='0VNhoR'></small><button id='0VNhoR'></button><li id='0VNhoR'><noscript id='0VNhoR'><big id='0VNhoR'></big><dt id='0VNhoR'></dt></noscript></li></tr><ol id='0VNhoR'><option id='0VNhoR'><table id='0VNhoR'><blockquote id='0VNhoR'><tbody id='0VNhoR'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='0VNhoR'></u><kbd id='0VNhoR'><kbd id='0VNhoR'></kbd></kbd></noframes><abbr id='0VNhoR'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='0VNhoR'><button id='0VNhoR'><abbr id='0VNhoR'></abbr></button></thead><button id='0VNhoR'><u id='0VNhoR'><u id='0VNhoR'></u></u><tr id='0VNhoR'><optgroup id='0VNhoR'><dd id='0VNhoR'><dfn id='0VNhoR'><tt id='0VNhoR'><thead id='0VNhoR'><optgroup id='0VNhoR'></optgroup></thead></tt><legend id='0VNhoR'></legend><noframes id='0VNhoR'><b id='0VNhoR'><form id='0VNhoR'></form></b></noframes></dfn><pre id='0VNhoR'></pre></dd></optgroup><dl id='0VNhoR'><big id='0VNhoR'><dd id='0VNhoR'><td id='0VNhoR'><dir id='0VNhoR'></dir></td></dd></big><optgroup id='0VNhoR'></optgroup><dfn id='0VNhoR'></dfn></dl></tr></button><strong id='0VNhoR'></strong><ol id='0VNhoR'><dfn id='0VNhoR'><kbd id='0VNhoR'></kbd></dfn></ol><ul id='0VNhoR'></ul><noframes id='0VNhoR'></noframes><blockquote id='0VNhoR'></blockquote><fieldset id='0VNhoR'></fieldset><sup id='0VNhoR'><p id='0VNhoR'><tt id='0VNhoR'><sup id='0VNhoR'><bdo id='0VNhoR'><ol id='0VNhoR'><sup id='0VNhoR'><dl id='0VNhoR'><em id='0VNhoR'><label id='0VNhoR'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='0VNhoR'></address></sup></tt></p><fieldset id='0VNhoR'><noframes id='0VNhoR'><code id='0VNhoR'><strong id='0VNhoR'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='0VNhoR'></sup><div id='0VNhoR'><pre id='0VNhoR'><select id='0VNhoR'></select><td id='0VNhoR'></td></pre></div><kbd id='0VNhoR'><u id='0VNhoR'></u></kbd><div id='0VNhoR'></div><blockquote id='0VNhoR'></blockquote><q id='0VNhoR'></q><th id='0VNhoR'></th><big id='0VNhoR'></big><address id='0VNhoR'><b id='0VNhoR'><select id='0VNhoR'></select></b></address><code id='0VNhoR'></code><ul id='0VNhoR'><strike id='0VNhoR'></strike></ul><noscript id='0VNhoR'></noscript><pre id='0VNhoR'></pre><div id='0VNhoR'><p id='0VNhoR'></p></div><tfoot id='0VNhoR'></tfoot><thead id='0VNhoR'><bdo id='0VNhoR'></bdo></thead><kbd id='0VNhoR'></kbd><p id='0VNhoR'><fieldset id='0VNhoR'><style id='0VNhoR'></style></fieldset></p><acronym id='0VNhoR'><big id='0VNhoR'><code id='0VNhoR'></code></big></acronym><noframes id='0VNhoR'><fieldset id='0VNhoR'></fieldset></noframes><ol id='0VNhoR'></ol><font id='0VNhoR'></font><td id='0VNhoR'><ol id='0VNhoR'></ol></td><center id='0VNhoR'></center><option id='0VNhoR'></option><legend id='0VNhoR'></legend><big id='0VNhoR'></big><sub id='0VNhoR'><ol id='0VNhoR'><li id='0VNhoR'><label id='0VNhoR'></label></li></ol></sub><i id='0VNhoR'><ol id='0VNhoR'></ol></i><del id='0VNhoR'></del><tr id='0VNhoR'><tr id='0VNhoR'><bdo id='0VNhoR'><form id='0VNhoR'><em id='0VNhoR'></em><ins id='0VNhoR'><center id='0VNhoR'><center id='0VNhoR'></center></center></ins><pre id='0VNhoR'><em id='0VNhoR'></em><abbr id='0VNhoR'><legend id='0VNhoR'><div id='0VNhoR'><center id='0VNhoR'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='0VNhoR'></b><noframes id='0VNhoR'><span id='0VNhoR'></span></noframes><font id='0VNhoR'><ol id='0VNhoR'></ol></font><td id='0VNhoR'><abbr id='0VNhoR'><option id='0VNhoR'><big id='0VNhoR'></big></option></abbr><dfn id='0VNhoR'></dfn></td><form id='0VNhoR'><legend id='0VNhoR'></legend></form><td id='0VNhoR'><strike id='0VNhoR'><blockquote id='0VNhoR'></blockquote></strike></td><sup id='0VNhoR'><fieldset id='0VNhoR'><li id='0VNhoR'></li></fieldset></sup><option id='0VNhoR'></option><thead id='0VNhoR'></thead><del id='0VNhoR'></del><b id='0VNhoR'><tfoot id='0VNhoR'></tfoot><i id='0VNhoR'></i></b><sup id='0VNhoR'></sup><thead id='0VNhoR'></thead><kbd id='0VNhoR'></kbd><acronym id='0VNhoR'><strike id='0VNhoR'></strike></acronym><table id='0VNhoR'><select id='0VNhoR'></select></table><strong id='0VNhoR'></strong><center id='0VNhoR'></center><p id='0VNhoR'><b id='0VNhoR'><bdo id='0VNhoR'><span id='0VNhoR'></span></bdo></b></p><tr id='0VNhoR'><form id='0VNhoR'><strong id='0VNhoR'><dir id='0VNhoR'></dir></strong><th id='0VNhoR'></th></form><strong id='0VNhoR'><select id='0VNhoR'></select></strong></tr><form id='0VNhoR'><pre id='0VNhoR'></pre></form><code id='0VNhoR'></code><optgroup id='0VNhoR'></optgroup><strong id='0VNhoR'><td id='0VNhoR'><table id='0VNhoR'><legend id='0VNhoR'><legend id='0VNhoR'><big id='0VNhoR'><fieldset id='0VNhoR'><q id='0VNhoR'><tfoot id='0VNhoR'><big id='0VNhoR'><tt id='0VNhoR'><thead id='0VNhoR'></thead></tt></big><p id='0VNhoR'></p><button id='0VNhoR'><table id='0VNhoR'><ins id='0VNhoR'></ins><tt id='0VNhoR'><li id='0VNhoR'><thead id='0VNhoR'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='0VNhoR'><td id='0VNhoR'></td><tfoot id='0VNhoR'></tfoot></tr><strong id='0VNhoR'><span id='0VNhoR'><dfn id='0VNhoR'></dfn><bdo id='0VNhoR'><thead id='0VNhoR'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='0VNhoR'></button><ol id='0VNhoR'><font id='0VNhoR'><blockquote id='0VNhoR'><center id='0VNhoR'></center></blockquote></font></ol><strong id='0VNhoR'></strong><dl id='0VNhoR'><legend id='0VNhoR'></legend><sub id='0VNhoR'><small id='0VNhoR'></small></sub></dl><style id='0VNhoR'></style><pre id='0VNhoR'><code id='0VNhoR'></code></pre><big id='0VNhoR'></big><font id='0VNhoR'></font><bdo id='0VNhoR'></bdo><dfn id='0VNhoR'><dd id='0VNhoR'><button id='0VNhoR'><strike id='0VNhoR'><div id='0VNhoR'><div id='0VNhoR'><legend id='0VNhoR'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='0VNhoR'><q id='0VNhoR'></q></optgroup></dd><ol id='0VNhoR'><q id='0VNhoR'><dfn id='0VNhoR'><button id='0VNhoR'><tbody id='0VNhoR'><tbody id='0VNhoR'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='0VNhoR'></dl><fieldset id='0VNhoR'></fieldset><u id='0VNhoR'></u><div id='0VNhoR'><ins id='0VNhoR'></ins></div><strong id='0VNhoR'></strong><center id='0VNhoR'></center><strong id='0VNhoR'></strong><small id='0VNhoR'></small><td id='0VNhoR'><q id='0VNhoR'><q id='0VNhoR'><b id='0VNhoR'><optgroup id='0VNhoR'></optgroup></b></q><ol id='0VNhoR'><bdo id='0VNhoR'></bdo></ol><dd id='0VNhoR'><th id='0VNhoR'></th></dd><blockquote id='0VNhoR'></blockquote><ul id='0VNhoR'><style id='0VNhoR'></style></ul></q></td><noscript id='0VNhoR'></noscript><ol id='0VNhoR'></ol><p id='0VNhoR'></p><strong id='0VNhoR'><big id='0VNhoR'></big><strike id='0VNhoR'><q id='0VNhoR'><sup id='0VNhoR'></sup></q></strike></strong><p id='0VNhoR'><thead id='0VNhoR'><acronym id='0VNhoR'><tfoot id='0VNhoR'><kbd id='0VNhoR'></kbd><form id='0VNhoR'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='0VNhoR'></fieldset><b id='0VNhoR'><dt id='0VNhoR'></dt></b><sup id='0VNhoR'></sup><label id='0VNhoR'></label><noframes id='0VNhoR'><ins id='0VNhoR'></ins></noframes><td id='0VNhoR'></td><dfn id='0VNhoR'></dfn><font id='0VNhoR'><style id='0VNhoR'></style></font><tr id='0VNhoR'><td id='0VNhoR'></td></tr><dfn id='0VNhoR'><ul id='0VNhoR'></ul></dfn><tr id='0VNhoR'></tr><abbr id='0VNhoR'></abbr><strong id='0VNhoR'></strong><dt id='0VNhoR'></dt><span id='0VNhoR'><label id='0VNhoR'><td id='0VNhoR'></td></label><address id='0VNhoR'></address></span><label id='0VNhoR'><bdo id='0VNhoR'><dt id='0VNhoR'><dl id='0VNhoR'></dl></dt></bdo></label><abbr id='0VNhoR'><optgroup id='0VNhoR'></optgroup></abbr><code id='0VNhoR'></code><address id='0VNhoR'><thead id='0VNhoR'></thead></address><td id='0VNhoR'><style id='0VNhoR'><tbody id='0VNhoR'></tbody><strong id='0VNhoR'></strong></style></td><ul id='0VNhoR'><ul id='0VNhoR'></ul></ul><del id='0VNhoR'></del><th id='0VNhoR'><option id='0VNhoR'><legend id='0VNhoR'></legend></option></th><b id='0VNhoR'></b><i id='0VNhoR'><noscript id='0VNhoR'></noscript></i><q id='0VNhoR'></q><select id='0VNhoR'></select><option id='0VNhoR'></option><optgroup id='0VNhoR'><big id='0VNhoR'></big></optgroup><noframes id='0VNhoR'><acronym id='0VNhoR'><em id='0VNhoR'></em><td id='0VNhoR'><div id='0VNhoR'></div></td></acronym><address id='0VNhoR'><big id='0VNhoR'><big id='0VNhoR'></big><legend id='0VNhoR'></legend></big></address></noframes><ul id='0VNhoR'></ul><abbr id='0VNhoR'><p id='0VNhoR'><small id='0VNhoR'><bdo id='0VNhoR'><code id='0VNhoR'><i id='0VNhoR'><legend id='0VNhoR'></legend></i><sub id='0VNhoR'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='0VNhoR'></noscript><tr id='0VNhoR'></tr><select id='0VNhoR'><button id='0VNhoR'><dfn id='0VNhoR'><p id='0VNhoR'></p><q id='0VNhoR'></q></dfn></button><noframes id='0VNhoR'></noframes><b id='0VNhoR'></b></select><font id='0VNhoR'></font><option id='0VNhoR'></option><fieldset id='0VNhoR'></fieldset><noframes id='0VNhoR'><i id='0VNhoR'><div id='0VNhoR'><ins id='0VNhoR'></ins></div></i></noframes><tr id='0VNhoR'></tr><label id='0VNhoR'><small id='0VNhoR'></small><b id='0VNhoR'></b></label><noscript id='0VNhoR'><tr id='0VNhoR'></tr><div id='0VNhoR'></div><noscript id='0VNhoR'></noscript><tr id='0VNhoR'></tr></noscript><center id='0VNhoR'></center><dl id='0VNhoR'></dl><blockquote id='0VNhoR'></blockquote><pre id='0VNhoR'><dl id='0VNhoR'><noframes id='0VNhoR'><i id='0VNhoR'></i></noframes><dt id='0VNhoR'></dt></dl><label id='0VNhoR'><dfn id='0VNhoR'></dfn></label></pre><dir id='0VNhoR'></dir><strike id='0VNhoR'></strike><thead id='0VNhoR'></thead><span id='0VNhoR'></span><i id='0VNhoR'></i><font id='0VNhoR'></font><style id='0VNhoR'></style><font id='0VNhoR'></font><td id='0VNhoR'><select id='0VNhoR'><b id='0VNhoR'><address id='0VNhoR'><noscript id='0VNhoR'><acronym id='0VNhoR'></acronym></noscript></address><style id='0VNhoR'><tbody id='0VNhoR'></tbody></style></b></select><ul id='0VNhoR'><thead id='0VNhoR'></thead></ul></td><strike id='0VNhoR'><dt id='0VNhoR'></dt></strike><dfn id='0VNhoR'></dfn><dir id='0VNhoR'><b id='0VNhoR'></b><font id='0VNhoR'></font></dir><ul id='0VNhoR'></ul><q id='0VNhoR'></q><acronym id='0VNhoR'></acronym><center id='0VNhoR'><strong id='0VNhoR'></strong></center><ins id='0VNhoR'><label id='0VNhoR'></label><span id='0VNhoR'></span></ins><li id='0VNhoR'><blockquote id='0VNhoR'></blockquote></li><th id='0VNhoR'><table id='0VNhoR'></table></th><tfoot id='0VNhoR'></tfoot><ins id='0VNhoR'></ins><table id='0VNhoR'></table><noscript id='0VNhoR'><del id='0VNhoR'><ol id='0VNhoR'><center id='0VNhoR'><ul id='0VNhoR'></ul><div id='0VNhoR'></div></center></ol></del></noscript><strong id='0VNhoR'><legend id='0VNhoR'></legend><td id='0VNhoR'></td></strong><font id='0VNhoR'><font id='0VNhoR'></font></font><noscript id='0VNhoR'><em id='0VNhoR'><form id='0VNhoR'><sub id='0VNhoR'></sub></form><bdo id='0VNhoR'></bdo></em></noscript><address id='0VNhoR'></address><center id='0VNhoR'><del id='0VNhoR'></del><sup id='0VNhoR'></sup></center><kbd id='0VNhoR'></kbd><font id='0VNhoR'><b id='0VNhoR'></b><table id='0VNhoR'></table><blockquote id='0VNhoR'></blockquote></font><big id='0VNhoR'><q id='0VNhoR'><center id='0VNhoR'><button id='0VNhoR'></button></center></q></big><i id='0VNhoR'><form id='0VNhoR'><option id='0VNhoR'></option><dir id='0VNhoR'><thead id='0VNhoR'></thead></dir></form><tr id='0VNhoR'><strike id='0VNhoR'><noframes id='0VNhoR'><dl id='0VNhoR'></dl></noframes></strike><dt id='0VNhoR'></dt></tr></i><dfn id='0VNhoR'></dfn><tbody id='0VNhoR'></tbody><select id='0VNhoR'><dir id='0VNhoR'><noscript id='0VNhoR'><th id='0VNhoR'><strike id='0VNhoR'></strike><small id='0VNhoR'></small></th></noscript><tbody id='0VNhoR'><em id='0VNhoR'><optgroup id='0VNhoR'></optgroup><style id='0VNhoR'><tr id='0VNhoR'></tr><address id='0VNhoR'></address></style></em></tbody><code id='0VNhoR'><noscript id='0VNhoR'><ins id='0VNhoR'><font id='0VNhoR'></font></ins></noscript></code></dir><p id='0VNhoR'></p><dl id='0VNhoR'></dl></select><form id='0VNhoR'><bdo id='0VNhoR'></bdo><optgroup id='0VNhoR'><tbody id='0VNhoR'></tbody></optgroup><blockquote id='0VNhoR'><button id='0VNhoR'><pre id='0VNhoR'><li id='0VNhoR'><tfoot id='0VNhoR'><kbd id='0VNhoR'></kbd></tfoot><fieldset id='0VNhoR'><dd id='0VNhoR'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='0VNhoR'></table><span id='0VNhoR'><dl id='0VNhoR'></dl></span></blockquote></form><em id='0VNhoR'><small id='0VNhoR'><blockquote id='0VNhoR'></blockquote></small></em><tfoot id='0VNhoR'></tfoot><del id='0VNhoR'><pre id='0VNhoR'></pre></del><em id='0VNhoR'><acronym id='0VNhoR'><th id='0VNhoR'></th></acronym></em><fieldset id='0VNhoR'></fieldset><code id='0VNhoR'><noframes id='0VNhoR'></noframes></code><form id='0VNhoR'><optgroup id='0VNhoR'><dir id='0VNhoR'></dir></optgroup></form><strong id='0VNhoR'></strong><ins id='0VNhoR'><option id='0VNhoR'></option></ins><dd id='0VNhoR'></dd><span id='0VNhoR'><tbody id='0VNhoR'></tbody></span><strong id='0VNhoR'><pre id='0VNhoR'><form id='0VNhoR'></form></pre></strong><li id='0VNhoR'><abbr id='0VNhoR'><dir id='0VNhoR'></dir><acronym id='0VNhoR'></acronym></abbr></li><ol id='0VNhoR'></ol><strike id='0VNhoR'></strike><label id='0VNhoR'></label><legend id='0VNhoR'><address id='0VNhoR'><thead id='0VNhoR'><tr id='0VNhoR'></tr></thead></address><dt id='0VNhoR'></dt></legend><thead id='0VNhoR'></thead><ins id='0VNhoR'><big id='0VNhoR'></big></ins><kbd id='0VNhoR'></kbd><center id='0VNhoR'><acronym id='0VNhoR'></acronym><code id='0VNhoR'></code></center><ul id='0VNhoR'><pre id='0VNhoR'></pre></ul><style id='0VNhoR'><dt id='0VNhoR'><noframes id='0VNhoR'></noframes></dt><sub id='0VNhoR'></sub><b id='0VNhoR'><thead id='0VNhoR'></thead></b></style><center id='0VNhoR'></center><button id='0VNhoR'></button><bdo id='0VNhoR'><sub id='0VNhoR'><noframes id='0VNhoR'><blockquote id='0VNhoR'><q id='0VNhoR'><noscript id='0VNhoR'></noscript><dt id='0VNhoR'></dt></q></blockquote><noframes id='0VNhoR'><i id='0VNhoR'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div>ï»? <STYLE type="text/css"> body,td,th { font-family: "微软雅黑";} body { margin: 0px; padding:0px;} td img{border:0px;} a:link { text-decoration: none;} a:visited { text-decoration: none;} a:hover { text-decoration: none;} a:active { text-decoration: none;} </STYLE> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray_d.css"><script language="javascript" src="../../news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray.js"></script><!-- CustomerNO:77656262657232307e7a47575350554403030003 --><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="/news/dfiles/14446/list.vsb.css"> <script type="text/javascript" src="../../news/dfiles/14446/system/resource/js/counter.js"></script><script type="text/javascript">_jsq_(1084,'/list.jsp',-1,1259523682)</script><A href="/m6lu0n/news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换¡î链接错误</span>"></A> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD height="120" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/top_bg.jpg) no-repeat 50% top"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="46" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/dh_bg.jpg) repeat-x 50% top"><style type="text/css"> td.b1_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg1.jpg) 15px 0px;POSITION: relative;} td.b2_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg2.jpg) no-repeat 15px 0px;POSITION: relative;} td.b3_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} td.b4_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} a.menu0_0_:link {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:visited { TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:hover {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:active {TEXT-DECORATION: none;}; table.tb1_0_{FONT-SIZE:9pt;border:0;} span.s1_0_{FONT-SIZE: 10pt;COLOR: #ddb100;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s2_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #cc0000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} span.s10_0_{FONT-SIZE: 10pt;TEXT-DECORATION: none;COLOR: #ffffff;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s20_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #000000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} </style> <SCRIPT language="javascript"> var showfix_0_ = 1; var isvertical_0_ = false; </SCRIPT> <script language="javascript" src="/system/resource/js/menu/text.js"></script> <TABLE id="t1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" height="0" width="1050"><TR><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" height="0" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1041" onmouseover="tshowLayers('1041','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1041','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/index.htm"><span class="fontstyle68545"> å­¦æ ¡é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1039" onmouseover="tshowLayers('1039','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1039','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xww.htm"><span class="fontstyle68545"> æ–°é—»é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1032" onmouseover="tshowLayers('1032','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1032','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xzyw.htm"><span class="fontstyle68545"> è®¸èŒè¦é—» </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1033" onmouseover="tshowLayers('1033','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1033','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/tzgg.htm"><span class="fontstyle68545"> é€šçŸ¥å…¬å‘Š </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1034" onmouseover="tshowLayers('1034','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1034','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xbdt_.htm"><span class="fontstyle68545"> é™¢éƒ¨åŠ¨æ€? </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1035" onmouseover="tshowLayers('1035','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1035','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/mtkw.htm"><span class="fontstyle68545"> åª’体看我 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1036" onmouseover="tshowLayers('1036','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1036','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/gzsd.htm"><span class="fontstyle68545"> é«˜èŒè§¨Ž†ç‚¹ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1040" onmouseover="tshowLayers('1040','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1040','b1_0_', '_0_','true','true')"><a rel="nofollow" class="menu0_0_" href=""><span class="fontstyle68545"> é˜³å…‰ç½?nbsp;</span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1038" onmouseover="tshowLayers('1038','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1038','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/xtbjjt.htm"><span class="fontstyle68545"> æå›ç™¾å®¶è®²å ‚ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1051" onmouseover="tshowLayers('1051','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1051','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="/m6lu0n/xwwdh/jxky.htm"><span class="fontstyle68545"> æ•™å­¦ç§‘ç ” </span></a></TD></TR></TR></table></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="21"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1100" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD valign="top" width="221" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR></TR> <TR></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7d0801" height="31" width="220" style="color: #fff;margin-left: 10px;font-size: 14px">    通知公告</TD></TR> <TR> <TD height="220" width="220" style="border-bottom: #7d0801 1px solid;border-left: #7d0801 1px solid;border-top: #7d0801 1px solid;border-right: #7d0801 1px solid"> <DIV id="scrollupjsu1js" style="OVERFLOW: hidden; WIDTH: 200px; HEIGHT: 180px"> <DIV id="scrollup1jsu1js"><BR> <table> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a rel="nofollow" href="" title="许昌职ä¡þ¸šæŠ€æœ¯å­¦é™?019年公开招聘教师网上报名入口" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#f70a16;">许桺˜ŒèŒä¸šæŠ€æœ¯å­¦é™?019年公开...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4112.htm" title="许昌职ä¦Î¡¡¸šæŠ€æœ¯å­¦é™?019-2020学年校历" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌©–职业技术学é™?019-2020å­?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4101.htm" title="关于审报困难离退休干部帮扶资金有关事项的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">关于审报困难离退休干部帮æ‰?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4098.htm" title="许昌¡ø职业技术学é™?019年公开招聘教师公告" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#f71302;">许昌聨ˆŒä¸šæŠ¨Ž€æœ¯å­¦é™?019年公开...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4097.htm" title="许昌职业技术学é™?019年考核招聘教师公告" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="font-weight:bold;color:#fc0d05;">许昌职业技术学é™?019年考核...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4096.htm" title="关于许昌职业抨z€æœ¯å­¦é™?019年公开招聘辅导员体检的通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="color:#050505;">关于许昌职业技术学é™?019å¹?..</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4094.htm" title="许昌职业技术学é™?019年招聘专职保¦Î卫干事面试通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="color:#000000;">许昌职业技术学é™?019年招è?..</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4092.htm" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘专职辅导面试资格确认递补公告" target="_blank"> <span class="titlestyle68557"><span style="color:#080708;">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4091.htm" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘专职保卫干事笔试成绩公布" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="/m6lu0n/info/1033/4090.htm" title="许昌职业技术学院公开招聘专职辅导员进入面试人员名单及面试安排公告" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院公开招聘ä¸?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> </table> </DIV> <DIV id="scrollup2jsu1js"></DIV> </DIV> <SCRIPT> function scrollupMarqueejsu1js() { try { var scrollup = document.getElementById("scrollupjsu1js"); var scrollup1 = document.getElementById("scrollup1jsu1js"); //滚动到头继续æ»? if(scrollup.scrollTop + scrollup.clientHeight == scrollup.scrollHeight) { scrollup.scrollTop-=scrollup1.clientHeight-1; } else { scrollup.scrollTop++; } } catch(e) { } } var scrollupMyMarjsu1js; function scrollupfunjsu1js() { var speed = 30; var scrollup = document.getElementById("scrollupjsu1js"); var scrollup1 = document.getElementById("scrollup1jsu1js"); var scrollup2 = document.getElementById("scrollup2jsu1js"); scrollup2.innerHTML=scrollup1.innerHTML; if(scrollup1.scrollHeight == 0 || scrollup1.scrollHeight < 180) { scrollup1.style.height="180px"; } else { scrollup1.style.height=scrollup1.scrollHeight + "px"; } if(scrollup2.scrollHeight == 0 || scrollup2.scrollHeight < 180) { scrollup2.style.height="180px"; } else { scrollup2.style.height=scrollup2.scrollHeight + "px"; } scrollupMyMarjsu1js=setInterval(scrollupMarqueejsu1js,speed); scrollup.onmouseover=function() {clearInterval(scrollupMyMarjsu1js)} scrollup.onmouseout=function() {scrollupMyMarjsu1js=setInterval(scrollupMarqueejsu1js,speed)} } window.setTimeout(scrollupfunjsu1js, 0); </SCRIPT></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="31"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width="20"> </TD> <TD valign="top" width="860" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="40" align="right" style="border-bottom: #ccc 1px solid"> <table class="winstyle68558" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当å¦ï‰ä½ç½®ï¼? <a href="/m6lu0n/index.htm"><span class="fontstyle68558">首页</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="/m6lu0n/xwwdh.htm"><span class="fontstyle68558">新闻ç½?/span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="/m6lu0n/xwwdh/xzyw.htm"><span class="fontstyle68558">许职要闻</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><span class="fontstyle68558">正文</span></td></tr></table></TD></TR> <TR> <TD height="10"></TD></TR> <TR> <TD> <LINK href="/system/resource/style/component/news/content/title.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <style type="text/css"> .content{margin:auto;text-align:left;line-height:18px;padding:3px 0 0 0;color:#727272;} .process{width:162px;height:11px;background:#EDEDED;overflow:hidden;float:left;margin-left:26px !important;margin-left:13px;margin-right:10px;} .process div{width:160px;height:11px;border-left:1px solid #000;border-right:1px solid #000;} .process .style7{border-left-color:#ff0000;border-right-color:#ff0000;background-position:0 -77px;} </style> <script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script> <script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script> <script language="javascript" src="../../_dwr/util.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script> <form name="form68560a"> <table border="0" class="winstyle68560" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td class="titlestyle68560" align="center"> 我校深化内涵廡óºè®¾æå‡å‘展质量专题研修班圆满结æ? </td></tr> <tr height="30"><td align="center"> <span class="timestyle68560"> 2019-08-29 17:59</span> <span class="authorstyle68560">  </span> </td></tr> <tr><td align="right"> <span> </span> </td></tr> <tr><td class="contentstyle68560"> <div class="c68560_content" id="vsb_newscontent"><div id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <style><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:宋体; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:宋体; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} @font-face {font-family:仿宋_GB2312;} @font-face {font-family:"\@宋体"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:"\@仿宋_GB2312";} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:10.5pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; vsb_temp:15.6pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --></style> <div class="WordSection1" style="vsb_temp: 15.6pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><span lang="EN-US" style="font-size: 22pt;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span lang="EN-US" style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">8</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">æœ?span lang="EN-US">28</span>日下午,我校“深化内涵建讨Œ¾æå‡å‘展质量专题研修班”圆满结束,并在学校体育馆举行了隆重的结班仪式,参训çš?span lang="EN-US">700</span>多名教职员å¨|·¥å…¨å‘˜å‚加。结班仪式由党委副书记张德山主持ã€?span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;"><br></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img width="750" src="/__local/8/E1/61/DCA23DC919244A385BDCE00C468_7B15FC6E_1851A.jpg" vwidth="750" vheight="" vurl="/_vsl/8E161DCA23DC919244A385BDCE00C468/7B15FC6E/1851A" vsbhref="vurl" orisrc="/__local/E/74/4B/ED87532DCAA8036CAE28452D120_02D66A84_75A93A.jpg" class="img_vsb_content"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;"><br></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">在结班仪式上,院镨u¿è°­æ°´æœ¨å‘表题为《找准切入点谋求新跨越,谱写学校高质量发展新篇章》的讲话,要求大家要更新观念,吃透政策,奠娓®šé«˜è´¨é‡å‘展的思想基础;要认清形势,明确方向,切实通过把握</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">“三个转变”、树牢“四种意识”、实现“五个突破”,¡Ç找准高质量发展的切入点;要突出重点,抓住关键,重点做好专业群建设、人才培养模式改革、常规教学管理、教师教材教法改革、产¨L教融合校企合作、技术技能创新服务、学校治理水平和党的建设等具体工作,</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">为学校高质量发展量体¡Ç裁衣。学习结束后,要积极¦æ投身工作,以更加饱满的热情和扎实的作风,继续开拓进取,扎实奋进,共同谱¨Žå†™å­¦æ ¡é«˜è´¨é‡å‘展的新篇章ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">此次学习培训,是学校首次举办的全员集中大学习、大讨论,在五天的学习过¡ý程中,大家学习认真、气氛活跃,取得了良好成效,具体表现在五ä¸?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">方面:一是谋划精心㡩€‚学校党委自研究冡޳定举行专题研修班以来,专门成立由校领导牵头的工作组,定时间、排计划、选场地,全面考虑、合理安排,秅e‘学组织、统筹兼顾,确保学习研讨活动按期举办,顺利推进,高标准开展。二是组织严¡ó密。为突出“深化内涵建设,提升发展质量”的研修主题,本次学习培训,在内容安排上,既有职业教育新形势、新¡Ð任务的深入解读,又有不忘初心、牢记使命,争做立德树人表率的动员号召,乡ɟ有国家安全〡ơ¡ä¸­ç¾Žå…³ç³»åŠä¸­å›½å¤–交变局的形势分析,涉及全面、内容丰富;在学习形式上,既有名帡ïˆè®²è§£ã€ä¸“题报告,又有即兴问答、分组讨论和代表发言,节奏紧凑、形式灵¡Þ活;在学习要求上,既严明纪律、严栢ټ要求,又创新运用信息化平台扫码签到,参会情况实时显示,同æ¡â—¶ï¼Œç»„宣部、人事处严格督查,及时进行全校通报。三是氛囦·´æµ“厚。全校教职工冒着炎热酷暑,克服æ¤×¥è‡ªèº«ä½“、工作、家庭等困难,每天按时准点参加学习,</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">态度端正,学习热情饱满,课上遵规守纪、认真聆听;课余及时总结、深入思考;研讨交流各抒己见、氛围热烈,碰æ¡è’žå‡ºè®¸å¤šçœŸçŸ¥ç¼è§å’Œæœ‰å»ºè®¾æ€§çš„意见建议。四是成¨æ•ˆæ˜¾è‘—。广大教职工对此次学习培训反响热烈,在教师代表发言时,纷纷表示,此次研修班</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">课程之紧密、内¡Ð¡¡å®¹ä¹‹ä¸°å¯Œã€è®²æŽˆä¹‹ç²¾å½©ï¼Œä»¤äººå—益匪浅、备受启迪,也让大家深刻感受到学校党委大谋发展、决胡½œæœªæ¥çš„坚定信心,感受到学校党委带领学校深化内涵建设、实¡õ¡¡çŽ°é«˜è´¨é‡å‘展的明确目标,更感受到党委对教师成长成才的殷切希望ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">通过此学习培训,全校上下进一歡ô¥ç»Ÿä¸€äº†æ€æƒ³ã€å‡èšäº†å…±è¯†ã€‚面对国¡ò家发展面临的新局势、产业转型升级的新变化、知识更迭日新月异的新顿€Ÿåº¦åŠèŒä¸šæ•™è‚²å…¨é¢æ·±åŒ¨y–改革的新机遇、人才培养的¡¹æ–°ä»»åŠ¡ï¼Œå¤§å®¶æ›´åŠ åšå®šäº†è¦åœ¨å­¦æ ¡å…šå§”çš„¨é¢†å¯¼ä¸‹ï¼Œ</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">深化内涵建设、提升发展质量,大力推动学校发展上水平、上质量、上¨€å°é˜¶çš„明确目标,更加突出äº?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">坚持标杆不降低,坚持¨æ‰›æ——不放手,坚持提升不减速,坚持升本不停æ­?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">的工作要求;更å¡ÔŠ å‡ç»ƒäº†åŠ¡å®žç¬ƒè¡Œã€å¥‹å‘有为、开拓创新、锐意进取,即“闯、干、拼¡û ”的许职精神。学习交流中,大家一致表示,è¦?/span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">尽快</span><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">转化学习成果,把¨Žå­¦ä¹ åˆ°çš„新知识、新思路、新举措,应¡ñ用到工作实际中,在提升水平、增强实力上下功夫,在培育品¨w牌、打造特色上下功夫,团结一致、奋勇争先,以坚定的信心、å¡Ì†³å¿ƒå’Œæ„å¿—,朝着“三上”新目标迅奔ï¼?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 30pt; text-indent: 30pt;"><span style="font-family: 宋体; font-size: 15pt;">(稿件来溡âï¼šå…?åŠ?span lang="EN-US">    </span>作者:秦晶æ™?span lang="EN-US">    </span>编辑:任璐蝶ï¼?/span></p> </div> </div> </div></div> </td></tr> <tr><td class="pagestyle68560" align="left"> </td></tr> <tr><td><div id="div_vote_id"></div></td></tr> <tr><td align="left"><span> </span></td></tr> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr><td align="right"> <span>ã€?/span><a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();"><span>关闭窗口</span></a><span>ã€?/span> </td></tr> </table> </form> <script type="text/javascript"> function dosuba68560a() { try{ var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); if(ua.indexOf("msie 8")>-1) { window.external.AddToFavoritesBar(document.location.href,document.title,"");//IE8 }else{ if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href, document.title); }else if(window.sidebar) { window.sidebar.addPanel( document.title, document.location.href, "");//firefox } } } catch (e){alert("无法自动添加到收藏夹,请使用 Ctrl + d 手å¡ïŠ¨æ·»åŠ ");} } </script> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7e231e" height="88" valign="center" align="center"> <p style="color: #fff;font-size:12px;text-align: center;line-height: 30px;">版权所有:许昌职业技术学é™? 地址:河南省许昌市新兴路4336å? 邮编4610001</p></TD></TR></TBODY></TABLE><MAP name="AutoMap1"><AREA href="../../news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换链接错误</span>" shape="rect" target="" coords="3,54,221,95"><AREA href="" shape="rect" target="" coords="0,0,216,47"></MAP> </BODY></HTML>